دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تاریخ اسلام و در رشته 1107 - تاریخ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11823 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11824 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11825 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
11826 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11827 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11828 روزانه دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11829 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11830 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11831 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11832 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11833 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11834 روزانه دانشگاه شیراز فارس تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11835 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11836 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11850 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11851 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11852 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
11853 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11854 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11855 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11856 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11857 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11858 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11873 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سیستان و بلوچستان - مرکز زاهدان سیستان وبلوچستان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11874 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11875 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11870 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم تاریخ اسلام آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور
11872 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11887 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
11888 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی تهران تاریخ اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه