دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بیوتکنولوژی و در رشته مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1285 - مهندسی شیمی بیوتکنولوژی و داروسازی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23486 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23487 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23488 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23489 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23490 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23491 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23492 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23493 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23494 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23495 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
23496 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23497 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
23498 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
23499 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
23500 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23501 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23502 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23504 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23505 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23506 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23507 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23508 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
23509 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
23510 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23511 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23512 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23513 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23514 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23515 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران بیوتکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول