دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش حفاظت آب و خاک و در رشته مجموعه مرتع و آبخیزداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23570 روزانه دانشگاه اردکان یزد حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23571 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23572 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23573 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23574 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23575 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23576 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23577 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23578 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23579 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23580 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23581 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23582 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23583 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23584 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23585 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23586 روزانه دانشگاه گنبد گلستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23587 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23588 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23589 روزانه دانشگاه یزد یزد حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23607 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23608 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23609 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23610 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23611 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23612 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23613 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23614 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23615 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23616 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23617 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23618 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23619 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23620 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23621 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23629 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23630 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23631 پرديس خودگردان دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان حفاظت آب و خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان شماره دو بندرعباس