دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش گیاهان دارویی و صنعتی و در رشته مجموعه مرتع و آبخیزداری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1301 - مجموعه مرتع و آبخیزداری (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23657 روزانه دانشگاه اردکان یزد گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23658 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23659 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23660 روزانه دانشگاه شیراز فارس گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23661 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23662 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23663 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23664 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23665 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23666 روزانه دانشگاه یزد یزد گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23684 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23685 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23686 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23687 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23688 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23689 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23690 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23691 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23692 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23696 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23697 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران گیاهان دارویی و صنعتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه