دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش سازههای آبی و در رشته علوم و مهندسی آب

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 2 - سازههای آبی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23168 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23169 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23170 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23171 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23172 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23173 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23174 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23175 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
23176 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
23177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23178 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23179 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23180 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23181 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23182 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23183 روزانه دانشگاه شیراز فارس سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23184 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23185 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23186 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23187 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23188 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23189 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23190 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23191 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23192 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23193 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23194 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23195 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23196 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23197 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23198 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23199 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
23200 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23201 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23202 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23203 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23204 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23205 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23206 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23207 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23208 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23209 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23210 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23211 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان سازههای آبی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول