دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش سیاست و توسعه کشاورزی و در رشته اقتصاد کشاورزی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1304 - اقتصاد کشاورزی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24114 روزانه دانشگاه اردکان یزد سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24115 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24116 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24117 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24118 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24119 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24120 روزانه دانشگاه شیراز فارس سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24121 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24122 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24123 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24124 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24158 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24159 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24160 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24161 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24162 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24163 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24164 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24165 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24200 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24201 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24203 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران سیاست و توسعه کشاورزی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
24189 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24190 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24191 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24204 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان سیاست و توسعه کشاورزی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول