دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش درختان میوه و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24206 روزانه دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24207 روزانه دانشگاه اردکان یزد درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24208 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24209 روزانه دانشگاه ایلام ایلام درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24210 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24211 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24212 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24213 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24214 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24215 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24216 روزانه دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24217 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24218 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24219 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24220 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24221 روزانه دانشگاه شیراز فارس درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24222 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24223 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24224 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24225 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24226 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24227 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24228 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24229 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24230 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24231 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24232 روزانه دانشگاه ملایر همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24233 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24234 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24337 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24338 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24339 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24340 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24341 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24342 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24343 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24344 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24345 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24346 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24347 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24349 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24350 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24351 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24352 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24353 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24354 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24355 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24356 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24357 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24358 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24436 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24437 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24438 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24439 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24448 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24449 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهرگان - محلات مرکزی درختان میوه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول