دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش سبزیها و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24235 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24236 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24237 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24238 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24239 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24240 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24241 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24242 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24243 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24244 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24245 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24246 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24247 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24248 روزانه دانشگاه شیراز فارس سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24249 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24250 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24251 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24252 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24253 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24254 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24255 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24256 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24257 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24258 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24359 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24360 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24361 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24362 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24363 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24364 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24365 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24366 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24367 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24368 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24369 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24370 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24371 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24372 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24373 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24374 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24375 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24440 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سبزیها آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز