دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تولید محصولات گلخانه ای و در رشته 1305 - علوم و مهندسی باغبانی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی باغبانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24314 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24315 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24316 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24317 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24318 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24319 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24320 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24321 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24322 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24323 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24324 روزانه دانشگاه شیراز فارس تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24325 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24326 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24327 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24328 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24329 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24330 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24331 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24332 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24333 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24334 روزانه دانشگاه ملایر همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24335 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24336 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24418 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24419 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24420 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24421 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24422 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24423 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24424 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24425 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24426 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24427 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24428 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24429 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24430 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24431 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24432 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24433 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24434 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24435 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24445 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24446 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24447 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24455 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان تولید محصولات گلخانه ای آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول