دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی و در رشته ترویج و آموزش کشاورزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - ترویج و آموزش کشاورزی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23802 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23803 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23804 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23805 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23806 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23807 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23808 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23809 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23810 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23811 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23819 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23820 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23821 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23822 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23823 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23824 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23825 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23826 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23832 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز