برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی و در رشته ترویج و آموزش کشاورزی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - ترویج و آموزش کشاورزی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23802 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23803 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23804 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23805 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23806 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23807 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23808 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23809 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23810 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23811 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23819 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23820 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23821 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23822 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23823 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23824 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23825 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23826 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23832 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز