دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تاریخ تشیع و در رشته 1107 - تاریخ

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - تارخ اسلام
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11843 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11844 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11845 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11846 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11847 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11848 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11849 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11864 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11865 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11866 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11867 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11868 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11869 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11877 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز کاشان اصفهان تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11878 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11879 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11880 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11881 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11882 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11871 مجازي موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) - قم قم تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11883 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11884 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11885 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
11886 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم تاریخ تشیع آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور