دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک و در رشته مجموعه مدیریت حاصلخیزی، زیست فناوری و منابع خاک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مدیریت حاصلخیزی و زیستفناوری خاک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23909 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23910 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23911 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23912 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23913 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23914 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23915 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23916 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23917 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23918 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23919 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23920 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23921 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23922 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23923 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23924 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23925 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23926 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23927 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23928 روزانه دانشگاه ملایر همدان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
23929 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23951 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23952 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23953 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
23954 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23955 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23956 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23957 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23958 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23959 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23960 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23961 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23962 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23963 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
23964 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
23971 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
23972 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز