دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش ژنتیک و اصلاح دام و طیور و در رشته 1309 - مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم دامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24740 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24741 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24742 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24743 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24744 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24745 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24746 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24747 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24748 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24749 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24750 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24751 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24752 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24753 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24754 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24755 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24756 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24757 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24758 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24759 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24760 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24761 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24762 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24849 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24850 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24851 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24852 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24853 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24854 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24855 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24856 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24857 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24858 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24859 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24860 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24861 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24862 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24863 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24864 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24865 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24931 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24932 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و اصلاح دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه