دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تغذیه دام و در رشته 1309 - مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم دامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24786 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24787 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24788 روزانه دانشگاه ایلام ایلام تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24789 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24790 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24791 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24792 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24793 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24794 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24795 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24796 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24797 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24798 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24799 روزانه دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24800 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24801 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24802 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24803 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24804 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24805 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24806 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24807 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24808 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24809 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24810 روزانه دانشگاه گنبد گلستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24811 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24812 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24813 روزانه دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24814 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24883 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24884 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24885 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24886 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24887 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24888 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24889 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24890 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24891 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24892 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24893 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24894 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24895 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24896 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24897 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24898 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24899 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24900 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24901 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24902 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24903 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24936 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24937 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24938 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24939 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24940 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24947 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران تغذیه دام آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول