دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش صنایع غذایی و در رشته 1313 - علوم و مهندسی صنایع غذایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25071 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25072 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25073 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25074 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25075 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25076 روزانه دانشگاه زنجان زنجان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25077 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25078 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25079 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25110 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25111 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25112 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25113 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25114 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25115 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
25116 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25117 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25147 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25148 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25149 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25150 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25151 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آیین ـ بندرانزلی گیلان صنایع غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول