دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فناوری مواد غذایی و در رشته 1313 - علوم و مهندسی صنایع غذایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم و مهندسی صنایع غذایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25094 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25095 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - پردیس سوادکوه مازندران مازندران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25096 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25097 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25098 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25099 روزانه دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25100 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25101 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25102 روزانه دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25103 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25104 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25105 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25106 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25107 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25108 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25109 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25130 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25131 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - پردیس سوادکوه مازندران مازندران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25132 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25133 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25134 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25135 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25136 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25137 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25138 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25139 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25140 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25141 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25144 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
25145 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25146 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25155 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25156 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25157 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25158 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل انجام رساله در پژوهشکده صنایع غذایی جهاددانشگاهی واقع در مشهد
25159 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ساعی ـ گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25160 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (واحد رفسنجان) کرمان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25161 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان فناوری مواد غذایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول