دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش آلودگیهای محیط زیست و در رشته علوم و مهندسی محیطزیست

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1317 - علوم و مهندسی محیطزیست (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25305 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25306 روزانه دانشگاه اردکان یزد آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25307 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25308 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25309 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25310 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25311 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25312 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25313 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25314 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25315 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25316 روزانه دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25317 روزانه دانشگاه ملایر همدان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25318 روزانه دانشگاه یزد یزد آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25341 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25342 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25343 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25344 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25345 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25346 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25347 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25348 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25349 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25350 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25351 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (دانشکده منابع طبیعی در صومعه سرا) گیلان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25352 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25353 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25355 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25358 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25359 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25360 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی آلودگیهای محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول