دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش انرزی های تجدیدپذیر و در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1319 - مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25396 روزانه دانشگاه ایلام ایلام انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25397 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25398 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25399 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25400 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده کشاورزی کرج) البرز انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25401 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25402 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25403 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25404 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25405 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25406 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25407 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25408 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25409 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25410 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25432 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25433 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25434 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25435 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25436 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25437 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25438 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25439 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25452 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی انرزی های تجدیدپذیر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز