دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فناوری پس از برداشت و در رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1319 - مهندسی مکانیک بیوسیستم (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25411 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25412 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25413 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25414 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25415 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25416 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25417 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25418 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25419 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25420 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25421 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25422 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25423 روزانه دانشگاه شیراز فارس فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25424 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25425 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25426 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25427 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25428 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25429 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25430 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25431 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25440 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25441 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25442 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25443 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25444 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25445 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25446 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25447 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25448 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25449 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25450 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25451 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25453 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فناوری پس از برداشت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز