دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش جامعه شناسی و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - جامعه شناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11915 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
11916 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11917 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه دوم فقط زن
11918 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11919 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11920 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11921 روزانه دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11922 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11923 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11924 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11925 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11926 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11927 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11928 روزانه دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
11929 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11930 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11931 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11932 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11933 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11934 روزانه دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11938 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11939 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11940 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
11941 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11942 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11943 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11944 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11945 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11946 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11947 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
11948 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11949 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11950 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11958 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11959 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11960 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11961 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11962 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11963 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11964 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26450 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز آبادان خوزستان جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11952 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11953 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11954 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11955 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11956 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11965 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی باقرالعلوم(ع) - قم قم جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول ویژه طلاب دارای مدرک سطح 2 حوزه های علمیه و یا طلاب دارای مدرک کارشناسی - شرایط در انتهای دفترچه
11966 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11967 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران جامعه شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول