دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مهندسی معماری و در رشته 1352 - مجموعه معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی معماری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25737 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25738 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25739 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25740 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25741 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
25742 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25743 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
25744 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25745 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25746 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25747 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25748 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
25749 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
25750 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
25751 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25752 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25753 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25754 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25755 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
25756 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25757 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25758 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
25759 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25760 روزانه دانشگاه هنر تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25761 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
25762 روزانه دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول فقط زن
25763 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25764 روزانه دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
26449 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
25770 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25771 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25772 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25773 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25774 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25775 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25776 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25777 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25778 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
25779 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25780 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25781 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25782 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
25783 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25784 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه دوم
25785 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25786 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
25787 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
25788 نوبت دوم دانشگاه هنر اسلامی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
25789 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
25805 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25806 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
25807 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25808 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25809 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
25795 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25796 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25797 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25798 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25799 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25800 پرديس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
25801 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25810 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25811 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25812 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25813 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25814 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25815 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25816 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
25817 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25818 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25819 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25820 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25821 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25822 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25823 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25824 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25825 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25826 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25827 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25828 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25829 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25830 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارم - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25831 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25832 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشه - جهرم فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25835 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ایرانمهر - قروه کردستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25836 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25837 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25838 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25839 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پرتو - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25840 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25841 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25842 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25843 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25844 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25845 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25846 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25847 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25848 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25849 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25850 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25851 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25852 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25853 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25854 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25855 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25856 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج البرز مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
25857 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25858 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25859 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25860 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25861 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25862 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سپهر- اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25863 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25864 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25865 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25866 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25867 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25868 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25869 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25870 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25871 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25872 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25873 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25874 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25875 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25876 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25877 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25878 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25879 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
25880 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25881 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25882 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25883 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25884 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25885 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25886 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25887 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ماد - سنندج کردستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25888 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25889 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25890 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25891 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25892 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25893 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25894 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25895 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی سبلان - اردبیل اردبیل مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25896 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
25897 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران مهندسی معماری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول