دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش پژوهش علوم اجتماعی و در رشته 1108 - مجموعه علوم اجتماعی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - پژوهش علوم اجتماعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11968 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
11969 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11970 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
11971 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11972 روزانه دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11973 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11974 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11975 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11976 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11977 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11978 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
11979 روزانه دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
11980 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
11981 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11982 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11983 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11984 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11985 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11986 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11987 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11988 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11989 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11990 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
11991 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11992 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
11993 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان پژوهش علوم اجتماعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول