دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مدیریت پروژه و ساخت و در رشته مجموعه هنرهای ساخت و معماری

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1361 - مجموعه هنرهای ساخت و معماری (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26249 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26250 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
26251 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26252 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
26253 روزانه دانشگاه هنر تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
26254 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26255 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
26256 مجازي دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزش محور زن و مرد 35 نفر نیمه اول آموزش محور
26270 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
26271 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
26257 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26258 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
26259 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26260 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26261 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26262 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26263 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26264 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26265 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
26266 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26267 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26268 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26269 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت پروژه و ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول