برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) و در رشته (HSE) مهندسی شیمی بهداشت، ایمنی و محیط زیست

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1293 - (HSE) مهندسی شیمی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23537 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
23538 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
23539 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
23540 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23541 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست
23550 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
23542 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23543 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23544 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23545 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
23546 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23547 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23548 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر اروند - آبادان خوزستان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
23549 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان مهندسی ایمنی، بهداشت و و محیط زیست محیط زیست(HSE) آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول