دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش فیزیولوژی دام و طیور و در رشته 1309 - مجموعه علوم دام و طیور

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم دامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24763 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24764 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24765 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه دوم  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24766 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24767 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24768 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24769 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24770 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24771 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24772 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24773 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24774 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24775 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24776 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24777 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24778 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24779 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24780 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24781 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24782 روزانه دانشگاه گنبد گلستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24783 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24784 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24785 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24866 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24867 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24868 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه دوم  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24869 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24870 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24871 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر) آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24872 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24873 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24874 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24875 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24876 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24877 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24878 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24879 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24880 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24881 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24882 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24933 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24934 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
24935 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی دام و طیور آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه