دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در گرایش برنامهریزی کالبدی - فضایی و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10600 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
10601 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10602 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10603 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
10604 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
10605 روزانه دانشگاه زنجان زنجان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10606 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
10607 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10608 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
10609 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
10626 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10627 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10628 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10629 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
10630 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
10631 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10632 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
10633 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
10644 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10645 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10646 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10647 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10648 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10678 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10679 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10680 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10681 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور