دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش اقتصاد شهری و در رشته 1105 - علوم اقتصادی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - علوم اقتصادی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11094 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11095 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11096 روزانه دانشگاه هنر اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
11173 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11174 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11210 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11278 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11279 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان اقتصاد شهری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول