دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش روانشناسی ورزشی و در رشته 1106 - مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11311 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11312 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11313 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11314 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
11315 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
11316 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
11341 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11342 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11343 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
11344 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
11345 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
11346 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
11358 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
11359 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
11360 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11362 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
11363 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
11364 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی ورزشی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول