دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه تربیت بدنی و علوم ورزشی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - رفتار حرکتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11217 روزانه دانشگاه اراک مرکزی رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
11218 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن 9 نفر، نیمه اول فقط زن
11219 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11220 روزانه دانشگاه تهران تهران رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11221 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
11222 روزانه دانشگاه سمنان سمنان رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11223 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11224 روزانه دانشگاه شیراز فارس رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11225 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11226 روزانه دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11227 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11228 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11229 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن 9 نفر، نیمه اول فقط زن
11230 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11231 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11232 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11233 روزانه دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11234 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
11235 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
11236 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11237 روزانه دانشگاه سمنان سمنان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11238 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11239 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
11240 روزانه دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11241 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11242 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11243 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی زن 9 نفر، نیمه اول فقط زن
11244 روزانه دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
11245 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
11246 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11247 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11248 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11249 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11250 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11251 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن 2 نفر، نیمه اول فقط زن
11252 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11253 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11254 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11255 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11256 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11257 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11258 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11259 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11260 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
11261 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11262 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11263 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11264 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11265 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11266 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11267 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11268 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11269 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
11270 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
11271 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11272 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11273 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11274 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11275 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11276 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11277 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11278 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11279 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11280 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11281 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11282 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11283 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس یادگیری و کنترل حرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11284 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد آموزش تربیت بدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11285 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران رشدحرکتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - فیزیولوژی ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11287 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11288 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
11289 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11290 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
11291 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11292 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11293 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11294 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11295 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
11296 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11297 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11298 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11299 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11300 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
11301 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11302 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11303 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11304 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11305 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11306 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11307 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 22 نفر، نیمه اول
11308 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11309 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11310 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11311 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11312 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
11313 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11314 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11315 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11316 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11317 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11318 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11319 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11320 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11321 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11322 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11323 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
11324 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11325 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11326 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11327 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11328 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11329 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11330 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11331 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11332 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11333 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11334 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11335 روزانه دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
11336 روزانه دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
11337 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11338 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11339 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11340 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11341 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11342 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11343 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11344 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11345 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11346 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11347 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11348 روزانه دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11349 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
11350 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11351 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11352 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11353 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11354 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11355 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
11356 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11357 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11358 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11359 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11360 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11361 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11362 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
11363 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11364 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11365 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11366 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11367 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11368 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11369 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11370 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11371 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11372 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11373 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11374 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11375 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11376 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11377 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11378 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11379 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11380 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
11381 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11382 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11383 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11384 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11385 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11386 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11387 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11388 نوبت دوم دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
11389 نوبت دوم دانشگاه قم قم فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
11390 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11391 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11392 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11393 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11394 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11395 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11396 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11397 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11398 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11399 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11400 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11401 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11402 مجازی دانشگاه تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
11403 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11404 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11405 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11406 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11407 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11408 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11409 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11410 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11411 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11412 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11413 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11414 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11415 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11416 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11417 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11418 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11419 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11420 پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11421 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11422 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11423 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11424 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11425 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11426 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11427 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11428 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11429 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11430 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11431 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11432 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11433 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11434 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11435 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11436 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11437 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی فیزیولوژی ورزشی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11438 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11439 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11440 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تغذیه ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - بیومکانیک ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11441 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11442 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11443 روزانه دانشگاه تهران تهران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11444 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
11445 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11446 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11447 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11448 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11449 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11450 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11451 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11452 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11453 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11454 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11455 پردیس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11456 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بیومکانیک ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11457 روزانه دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11458 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11459 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11460 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11461 روزانه دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11462 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
11463 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11464 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11465 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11466 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11467 روزانه دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11468 روزانه دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11469 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11470 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11471 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تربیت بدنی ویژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11472 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11473 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11474 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11475 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11476 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11477 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11478 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11479 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11480 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11481 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11482 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11483 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11484 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تربیت بدنی ویژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11485 مجازی دانشگاه تهران تهران امدادگر ورزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
11486 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11487 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11488 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11489 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11490 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11491 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تربیت بدنی ویژه آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11492 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11493 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
11494 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
11495 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11496 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11497 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11498 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11499 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11500 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حرکات اصلاحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11501 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان امدادگر ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - مدیریت ورزشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
11502 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
11503 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11504 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11505 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11506 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11507 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11508 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
11509 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11510 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11511 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
11512 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11513 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11514 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11515 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11516 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11517 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11518 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11519 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول فقط مرد
11520 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی زن 13 نفر، نیمه اول فقط زن
11521 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11522 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
11523 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11524 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن 7 نفر، نیمه اول فقط زن
11525 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11526 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11527 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11528 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
11529 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
11530 روزانه دانشگاه جهرم فارس مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11531 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
11532 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11533 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
11534 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11535 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11536 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11537 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11538 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11539 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11540 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11541 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11542 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11543 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11544 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11545 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11546 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
11547 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11548 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11549 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11550 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11551 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11552 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11553 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11554 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11555 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11556 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11557 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11558 نوبت دوم دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
11559 نوبت دوم دانشگاه قم قم مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی مرد 5 نفر، نیمه اول فقط مرد
11560 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11561 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11562 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11563 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن 3 نفر، نیمه اول فقط زن
11564 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11565 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11566 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
11567 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11568 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11569 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11570 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
11571 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
11572 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11573 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11574 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11575 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11576 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
11577 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11578 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
11579 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11580 مجازی دانشگاه تهران تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
11581 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
11582 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11583 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
11584 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
11585 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11586 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11587 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11588 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11589 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11590 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
11591 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11592 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11593 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11594 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11595 پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11596 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11597 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
11598 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
11599 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11600 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بندر عباس هرمزگان مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت رسانه های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
11619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت رویدادهای ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
11620 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11621 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11622 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11623 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11624 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11625 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی مدیریت بازاریابی در ورزش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11626 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11627 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
11628 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
11629 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11630 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11631 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11632 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11633 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11634 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11635 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11636 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
11637 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت رسانه های ورزشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول