دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه روان شناسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - روانشناسی عمومی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13913 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13914 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13915 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13916 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13917 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن 10 نفر، نیمه اول فقط زن
13918 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13919 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13920 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
13921 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13922 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13923 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
13924 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13925 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
13926 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
13927 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13928 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
13929 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13930 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13931 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13932 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13933 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13934 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13935 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
13936 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13937 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13938 روزانه دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13939 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
13940 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13941 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13942 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13943 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13944 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13945 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن 2 نفر، نیمه اول فقط زن
13946 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13947 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13948 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13949 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
13950 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13951 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13952 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13953 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13954 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13955 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
13956 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
13957 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13958 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13959 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
13960 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
13961 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
13962 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13963 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
13964 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
13965 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13966 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس کیش هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
13967 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
13968 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13969 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13970 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13971 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13972 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13973 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13974 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13975 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13976 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13977 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد بهارستان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13978 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13979 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13980 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13981 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز اسلامشهر تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13982 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13983 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13984 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد اندیمشک خوزستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13985 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13986 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13987 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13988 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13989 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گرگان گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13990 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستارا گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13991 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد آستانه اشرفیه گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
13999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز بروجرد لرستان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14006 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی روانشناسی عمومی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14007 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14008 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14009 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14010 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14011 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران تهران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14012 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
14013 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14014 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14015 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14016 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14017 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14018 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14019 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14020 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14021 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14022 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14023 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14024 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14025 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
14026 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
14027 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14028 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14029 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فیض الاسلام - خمینی شهر اصفهان اصفهان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14030 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14031 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان روانشناسی عمومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14032 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل واحد قم
14033 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
14034 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان روانشناسی مثبت گرا آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
14035 مجازی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی قرآن و حدیث واحد قم قم روانشناسی مثبت گرا آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 2 - روانشناسی بالینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14036 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14037 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن 21 نفر، نیمه دوم فقط زن
14038 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14039 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14040 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14041 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
14042 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14043 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14044 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14045 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14046 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
14047 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14048 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14049 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
14050 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14051 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14052 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14053 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14054 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14055 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه دوم فقط زن
14056 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14057 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14058 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14059 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14060 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14061 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14062 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14063 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14064 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14065 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14066 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14067 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14068 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14069 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14070 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محلتحصیلپردیسخودگرداندانشگاه تبریز
14071 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14072 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14073 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14074 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14075 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محلتحصیلپردیسخودگرداندانشگاه تبریز
14076 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی بالینی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14079 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران خانواده آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14080 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) یزد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14081 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14082 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سنجش و اندازه گیری (روانسنجی) آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - روانشناسی صنعتی و سازمانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14083 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14084 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14085 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14086 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14087 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14088 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
14089 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14090 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14091 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی صنعتی و سازمانی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 5 - روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14092 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14093 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14094 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14095 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
14096 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14097 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
14098 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14099 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14100 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14101 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14102 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14103 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
14104 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14105 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14106 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14107 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - روانشناسی تربیتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14109 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14110 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
14111 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14112 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 21 نفر، نیمه اول
14113 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
14114 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14115 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14116 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14117 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
14118 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14119 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14120 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
14121 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه دوم
14122 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14123 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14124 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
14125 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
14126 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14127 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14128 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14129 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول فقط زن
14130 روزانه دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد
14131 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
14132 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
14133 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14134 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14135 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
14136 روزانه دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14137 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14138 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن 12 نفر، نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
14139 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14140 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن 5 نفر، نیمه اول فقط زن
14141 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14142 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14143 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
14144 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
14145 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14146 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14147 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) سمنان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
14148 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه دوم
14149 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
14150 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
14151 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14152 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
14153 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14154 نوبت دوم دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن 6 نفر، نیمه اول فقط زن
14155 نوبت دوم دانشگاه قم قم روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی مرد 6 نفر، نیمه اول فقط مرد
14156 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن 4 نفر، نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
14157 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
14158 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14159 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14160 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
14161 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
14162 مجازی دانشگاه تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور زن و مرد 30 نفر، نیمه اول آموزش محور
14163 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
14164 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14165 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
14166 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14167 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14168 پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد مبارکه اصفهان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز بهبهان خوزستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز کبودر آهنگ همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14189 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14190 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14191 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیشتازان - شیراز فارس روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14192 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14193 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
14194 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی روانشناسی تربیتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول