دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در رشته مجموعه مهندسی برق

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - الکترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
18878 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18879 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18880 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18881 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18882 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18883 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18884 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18885 روزانه دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18886 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
18887 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18888 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18889 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18890 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18891 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18892 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
18893 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18894 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18895 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18896 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18897 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18898 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18899 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18900 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18901 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18902 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18903 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18904 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18905 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18906 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18907 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
18908 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18909 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18910 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18911 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
18912 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18913 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18914 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18915 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18916 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18917 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18918 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18919 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18920 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18921 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18922 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18923 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
18924 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18925 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18926 روزانه دانشگاه تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
18927 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
18928 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18929 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18930 روزانه دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18931 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18932 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18933 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18934 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18935 روزانه دانشگاه شیراز فارس افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18936 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18937 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18938 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
18939 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
18940 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18941 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18942 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18943 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
18944 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
18945 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18946 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18947 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18948 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18949 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18950 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18951 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18952 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18953 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
18954 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18955 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
18956 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18957 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
18958 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
18959 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
18960 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18961 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18962 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مهندسی پدافند غیرعامل گرایش افا (استتار، فریب و اختفا) آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
18963 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی پدافند غیرعامل گرایش افا (استتار، فریب و اختفا) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
18964 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی فوتونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18965 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فوتونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
18966 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فوتونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول و فتونیک - محل تحصیل دانشکده مهندسی محل اجرای پروژه، پژوهشگاه لیزر و اپتیک انرژی و فیزیک
18967 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی فناوریهای نوین
18968 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18969 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی فناوریهای نوین
18970 روزانه دانشگاه شیراز فارس نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
18971 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
18972 روزانه دانشگاه ایلام ایلام نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18973 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
18974 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18975 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18976 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18977 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18978 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18979 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
18980 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18981 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18982 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
18983 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
18984 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
18985 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18986 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
18987 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18988 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
18989 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18990 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
18991 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18992 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
18993 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
18994 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18995 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
18996 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18997 نوبت دوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
18998 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
18999 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19000 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19001 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19002 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19003 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19004 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19005 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19006 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19007 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19008 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19009 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19010 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19011 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19012 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19013 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19014 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19015 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19016 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19017 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19018 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19019 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19020 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19021 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19022 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19023 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19024 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19025 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19026 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19027 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19028 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19029 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مهندسی پدافند غیرعامل گرایش افا (استتار، فریب و اختفا) آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19030 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فوتونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19031 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فوتونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول فتونیک - محل تحصیل دانشکده مهندسی محل اجرای پروژه پژوهشگاه لیزر و اپتیک و انرژی و فیزیک
19032 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی فناوریهای نوین
19033 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانو فوتونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19034 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی فناوریهای نوین
19035 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19036 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19037 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19038 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
19039 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
19040 مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
19041 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
19042 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
19043 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19044 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19045 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19046 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19047 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19048 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19049 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19050 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19051 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19052 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19053 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19054 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19055 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19056 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19057 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19058 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19059 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19060 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19061 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19062 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19063 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19064 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19065 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19066 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19067 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19068 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19069 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19070 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19071 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19072 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فوتونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19073 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوالکترومکانیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19077 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
19078 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
19079 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19080 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19081 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19082 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19083 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19084 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19085 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
19086 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19087 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19088 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19089 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19090 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19091 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19092 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19093 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19094 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19095 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19096 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19097 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19098 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19099 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19100 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19101 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19102 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19103 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19104 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19105 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19106 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19107 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19108 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19109 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19110 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19111 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19112 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19113 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19114 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19115 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مدارهای مجتمع الکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19116 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19117 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19118 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19119 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19120 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان افزاره های میکرو و نانوالکترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19121 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19122 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19123 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19124 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19125 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19126 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19127 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19128 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19129 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19130 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19131 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستمهای الکترونیک دیجیتال آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19132 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول فرانسه – شرایط در انتهای دفترچه با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری
کد ضریب 2 - سیستم های قدرت
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19133 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19134 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19135 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19136 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19137 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19138 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19139 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19140 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19141 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19142 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19143 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19144 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
19145 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
19146 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
19147 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19148 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19149 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
19150 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19151 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19152 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19153 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19154 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19155 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19156 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19157 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19158 روزانه دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19159 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19160 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19161 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19162 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه
19163 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19164 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19165 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19166 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
19167 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
19168 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19169 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19170 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19171 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
19172 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19173 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19174 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
19175 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19176 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19177 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
19178 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
19179 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19180 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19181 روزانه دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19182 روزانه مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19183 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19184 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19185 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19186 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19187 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19188 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19189 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی راه آهن برقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
19190 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19191 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19192 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19193 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19194 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
19195 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19196 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19197 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19198 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فناوریهای نوین
19199 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
19200 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19201 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
19202 روزانه پژوهشگاه مواد و انرژی - مشکین دشت کرج البرز مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19203 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19204 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19205 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19206 روزانه دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19207 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19208 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19209 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت هستهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19210 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19211 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19212 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19213 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19214 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19215 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19216 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19217 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19218 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19219 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19220 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی
19221 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19222 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19223 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19224 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19225 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19226 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19227 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19228 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19229 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19230 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19231 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19232 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19233 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19234 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19235 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19236 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19237 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19238 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19239 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19240 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19241 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19242 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده بهره برداری ایمن شبکه
19243 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19244 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19245 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
19246 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19247 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19248 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19249 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19250 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19251 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19252 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19253 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19254 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19255 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19256 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19257 نوبت دوم مرکز آموزش عالی شهرضا اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19258 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19259 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19260 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19261 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19262 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19263 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19264 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان تکنولوژی انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19265 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
19266 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19267 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران سیستمهای انرژی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19268 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19269 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
19270 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19271 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19272 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19273 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19274 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت هستهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19275 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19276 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19277 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19278 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19279 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19280 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19281 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی فیزیک بهداشت آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19282 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
19283 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سیستم های قدرت آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
19284 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
19285 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
19286 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19287 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19288 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19289 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19290 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19291 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19292 پردیس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19293 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19294 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19295 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19296 پردیس خودگردان دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19297 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19298 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19299 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19300 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19301 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19302 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19303 پردیس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19304 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19305 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19306 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19307 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19308 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19309 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سامانه های برقی حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19310 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سامانه های برقی حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19311 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران انرژی و محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19312 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19313 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19314 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس کاربرد پرتوها آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19315 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران گداخت هستهای آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19316 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19317 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19318 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19319 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی راکتور آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19320 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19321 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19322 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پرتوپزشکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک
19323 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19324 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19325 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19326 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19327 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19328 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19329 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19330 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19332 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19333 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19334 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19335 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ابن یمین - سبزوار خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19336 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19337 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19338 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19339 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19340 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19341 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19342 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19343 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19344 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19346 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19347 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19348 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19349 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19350 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19360 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19361 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
19362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19368 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19369 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کارون - اهواز خوزستان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19370 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19371 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گیل - رودبار گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معراج - سلماس آذربایجان غربی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میثاق - رفسنجان کرمان سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19377 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی وحدت - تربت جام خراسان رضوی سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19378 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران سیستم های قدرت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19379 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19380 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19381 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19384 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی و مدیریت سیستمهای انرژی الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی سامانه های برقی حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19386 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سامانه های برقی حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی انرژی های تجدید پذیر آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - الکترونیک قدرت و ماشین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19388 روزانه دانشگاه اراک مرکزی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
19389 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19390 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19391 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19392 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19393 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19394 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19395 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19396 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19397 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19398 روزانه دانشگاه تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19399 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
19400 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19401 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19402 روزانه دانشگاه زنجان زنجان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19403 روزانه دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
19404 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19405 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19406 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19407 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
19408 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19409 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19410 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19411 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19412 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19413 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19414 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19415 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19416 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
19417 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19418 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19419 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19420 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19421 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19422 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19423 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19424 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19425 روزانه دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19426 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19427 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19428 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19429 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19430 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19431 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19432 روزانه دانشگاه ملایر همدان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19433 روزانه دانشگاه یزد یزد الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19434 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19435 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19436 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19437 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19438 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19439 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19440 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19441 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19442 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19443 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19444 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19445 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19446 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19447 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19448 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19449 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19450 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19451 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19452 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19453 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
19454 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19455 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19456 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19457 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19458 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19459 نوبت دوم دانشگاه علم و فناوری مازندران - بهشهر مازندران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19460 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19461 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19462 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19463 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19464 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19465 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19466 مجازی دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزش محور زن و مرد 10 نفر، نیمه اول آموزش محور
19467 مجازی دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزش محور زن و مرد 20 نفر، نیمه اول آموزش محور
19468 مجازی دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
19469 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19470 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19471 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19472 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19473 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19474 پردیس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19475 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19476 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19477 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19478 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19479 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19480 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19481 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19482 پردیس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19483 پردیس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19484 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19485 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19486 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19487 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19488 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بهار - مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19489 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19490 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19491 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19492 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19493 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19494 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19495 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19496 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران الکترونیک قدرت و ماشینهای الکتریکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - مخابرات میدان و موج
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19497 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19498 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19499 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19500 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19501 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19502 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19503 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19504 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
19505 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19506 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
19507 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19508 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19509 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19510 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19511 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19512 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19513 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19514 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19515 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19516 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19517 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19518 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19519 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19520 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19521 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19522 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 23 نفر، نیمه اول
19523 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی مرد 13 نفر، نیمه اول ویژه شاغلین در آجا و ساحفاجا - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
19524 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی مرد 2 نفر، نیمه اول ویژه شاغلین در نهاجا - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
19525 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19526 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19527 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19528 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
19529 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19530 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19531 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19532 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19533 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19534 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19535 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19536 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19537 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19538 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19539 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19540 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19541 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19542 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19543 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19544 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19545 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19546 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19547 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19548 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19549 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19550 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول فقط مرد
19551 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19552 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19553 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19554 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19555 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19556 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19557 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19558 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19559 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19560 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19561 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19562 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات نوری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19563 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19564 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19565 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19566 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مخابرات میدان و موج آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - مهندسی مخابرات سیستم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19567 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19568 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19569 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19570 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19571 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19572 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19573 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19574 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19575 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19576 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19577 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
19578 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19579 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19580 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19581 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19582 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19583 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19584 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
19585 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 19 نفر، نیمه اول
19586 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
19587 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19588 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19589 روزانه دانشگاه شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19590 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19591 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19592 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19593 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19594 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19595 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19596 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 26 نفر، نیمه اول
19597 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19598 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19599 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19600 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19601 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19602 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19603 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی مرد 14 نفر، نیمه اول ویژه شاغلین در آجا و ساحفاجا - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
19604 روزانه دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی مرد 1 نفر، نیمه اول ویژه شاغلین در نهاجا - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
19605 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19606 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19607 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19608 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19609 روزانه دانشگاه ملایر همدان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19610 روزانه دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19611 روزانه دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19612 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
19613 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19614 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19615 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19616 روزانه دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19617 روزانه دانشگاه تهران تهران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19618 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19619 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی مرد 17 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
19620 روزانه دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی تهران مهندسی مخابرات امنیتی آموزشی پژوهشی مرد 10 نفر، نیمه دوم شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
19621 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19622 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19623 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19624 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19625 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19626 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19627 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19628 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19629 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19630 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19631 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19632 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19633 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19634 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19635 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19636 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19637 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19638 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19639 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19640 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19641 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19642 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19643 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19645 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19646 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19647 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری) تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی مرد 8 نفر، نیمه اول فقط مرد
19648 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19649 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19650 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19651 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19652 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19653 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19654 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19655 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فناوریهای نوین آمل مازندران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19656 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19657 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شبکه های مخابراتی آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19658 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی مرد 7 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده فناوریهای نوین
19659 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
19660 مجازی دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
19661 پردیس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19662 پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19663 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19664 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19665 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19666 پردیس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19667 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19668 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19669 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19670 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19671 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19672 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19673 پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19674 پردیس خودگردان دانشگاه یزد یزد مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19675 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19676 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی فناوری ماهواره آموزشی پژوهشی مرد 17 نفر، نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19677 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
19678 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
19679 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19680 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19681 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19682 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19683 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19684 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اکباتان - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19685 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19686 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19687 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19688 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19689 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19690 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19691 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19692 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19693 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سردار جنگل - رشت گیلان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19694 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
19695 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان اصفهان مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19696 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19697 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19698 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مخابرات سیستم آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19699 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19700 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19701 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی مخابرات امن و رمزنگاری آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - کنترل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19702 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19703 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19704 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19705 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19706 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19707 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
19708 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19709 روزانه دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19710 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19711 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
19712 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول
19713 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19714 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19715 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19716 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19717 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
19718 روزانه دانشگاه شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
19719 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19720 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19721 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19722 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
19723 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19724 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19725 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19726 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19727 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول
19728 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19729 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول
19730 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19731 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
19732 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19733 روزانه دانشگاه قم قم کنترل آموزشی پژوهشی مرد 12 نفر، نیمه اول فقط مرد
19734 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19735 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19736 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19737 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19738 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19739 روزانه دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19740 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی کنترل و علائم آموزشی پژوهشی زن و مرد 16 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
19741 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19742 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19743 نوبت دوم دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19744 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19745 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
19746 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19747 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19748 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19749 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19750 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19751 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19752 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19753 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19754 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19755 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19756 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19757 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19758 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19759 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19760 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
19761 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19762 نوبت دوم دانشگاه صنعتی همدان همدان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19763 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
19764 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19765 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19766 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19767 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19768 مجازی دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کنترل آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
19769 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19770 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19771 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 15 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
19772 پردیس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19773 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 17 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19774 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19775 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19776 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19777 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19778 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19779 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19780 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19781 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19782 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19783 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پاسارگاد - شیراز فارس کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19784 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19785 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19786 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19787 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19788 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19789 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19790 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران کنترل آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
19791 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19792 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان اصفهان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19793 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19794 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کنترل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - مهندسی پزشکی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19795 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19796 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19797 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19798 روزانه دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
19799 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19800 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19801 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19802 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19803 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19804 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19805 روزانه دانشگاه شیراز فارس بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19806 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19807 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
19808 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19809 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19810 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19811 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19812 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول
19813 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 9 نفر، نیمه اول
19814 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
19815 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19816 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19817 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19818 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19819 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19820 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19821 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19822 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19823 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19824 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19825 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
19826 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19827 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19828 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19829 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19830 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19831 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فناوری اطلاعات آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی پزشکی
19832 مجازی دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
19833 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19834 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19835 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19836 پردیس خودگردان دانشگاه شیراز فارس بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19837 پردیس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 18 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19838 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد
19839 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن
19840 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19841 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19842 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19843 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19844 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارومی - ارومیه آذربایجان غربی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19845 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19846 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19847 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19848 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19849 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19850 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19851 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
19852 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان بیوالکتریک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - مهندسی مکاترونیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19853 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19854 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
19855 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19856 روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19857 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
19858 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19859 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19860 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19861 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19862 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19863 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19864 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19865 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19866 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 14 نفر، نیمه اول
19867 روزانه مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19868 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19869 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
19870 نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 1 نفر، نیمه اول
19871 نوبت دوم دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول محل تحصیل دانشکده علوم و فنون نوین
19872 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول
19873 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19874 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19875 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول
19876 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
19877 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
19878 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19879 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 4 نفر، نیمه اول
19880 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 2 نفر، نیمه اول
19881 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
19882 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 3 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19883 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
19884 پردیس خودگردان دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19885 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
19886 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکاترونیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول