دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی ایران و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران براي اولين بار با عنوان مركز پزشكي بين‌المللي ايران در مرداد ماه سال ١٣٥٢ تشكيل شد. بر اساس تصميمات كميسيون منتخب يكصد و سومين نشست شوراي گسترش دانشگاه‌ها مورخ 5/6/1354 مركز پزشكي (بين‌المللي) ايران مجاز به تأسيس دانشكده پزشكي و دانشكده علوم پزشكي در رشته‌هاي مختلف علوم پايه و دانشكده پرستاري در سطوح كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري و دانشكده علوم پيراپزشكي و مديريت مؤسسات پزشكي و بهداشتي گرديد. در سال ١٣٥٥ هم‌زمان با آغاز همكاري دانشگاه‌هاي هاروارد، كامبيا و كرنل، عملاً برنامه‌ريزي‌هاي آموزشي و فعاليت‌هاي عمراني، تأمين فضاها، تأمين تجهيزات و نيروهاي انساني لازم صورت گرفت. مركز پزشكي ايران در سال ١٣٥٤ فعاليت‌هاي باليني و درماني را با تنها بيمارستان وابسته به خود با نام كلينيك ايرانشهر (بيمارستان شهيد دكتر رهنمون) آغاز كرد و پس از تشكيل دانشكده‌هاي پرستاري و پيراپزشكي، براي تأسيس مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد پرستاري و نيز سه رشته‌ی بانك خو ن، راديولوژي و آزمايشگاه در سطح كارشناسي اقدام نمود. در سال ١٣٥٦ دانشكده پزشكي تأسيس شد. اين دانشگاه در طول سال‌هاي ١٣٦١ تا ١٣٦٣ به طور محدود فعاليت داشت و نهايتاً با سپري شدن دوره‌ی كوتاه‌مدت و تصويب تأسيس دانشگاه‌هاي علوم پزشكي تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي در سال ١٣٦٥ از ادغام چند دانشكده و مؤسسه‌ی آموزش عالي در مراكز پزشكي رسماً تحت عنوان دانشگاه علوم پزشكي ايران فعاليت خود را ادامه داد. اين دانشگاه هم اكنون داراي بيش از هفت هزار نفر دانشجو است كه در رشته‌هاي مختلف علوم پزشكي و پيراپزشكي به تحصيل اشتغال دارند و داراي بيش از ٧٤٠ عضو هيئت علمي و هشت هزار كارمند در رده‌هاي مختلف شغلي می‌باشد.

رشته- مقطع هاي ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

فلوشیباینترونشنال کاردیولوژیپزشکی--

فلوشیببیهوشی قلب بازپزشکی1376-

فلوشیبپیوند کلیهپزشکی1377-

فلوشیبجراحی ستون فقراتپزشکی1373-

فلوشیبجراحی دستپزشکی1373-

فلوشیبسوختگیپزشکی1377-

فلوشیبسگمان قدامی (قرنیه)پزشکی1378-

فلوشیبسگمان خلفی (ویتره‌ورتین)پزشکی1371-

فوق تخصصجراحی قلب و عروقپزشکی1366-

فوق تخصصجراحی ترمیمی، پلاستیک و سوختگیپزشکی1365-

فوق تخصصبیماری‌های قلب و عروقپزشکی1367-

فوق تخصصبیماری‌های ریهپزشکی1371-

فوق تخصصروماتولوژیپزشکی1369-

فوق تخصصغدد داخلی و متابولیسمپزشکی1369-

فوق تخصصبیماری‌های غدد و متابولیسم کودکانپزشکی1369-

فوق تخصصکلیه بالغینپزشکی1369-

فوق تخصصقلب کودکانپزشکی1365-

فوق تخصصکلیه کودکانپزشکی1374-

فوق تخصصنوزادانپزشکی1365-

فوق تخصصخون و سرطان کودکانپزشکی1374-

فوق تخصصخون و سرطان بالغینپزشکی--

فوق تخصصگوارشپزشکی--

فوق تخصصجراحی کودکانپزشکی1372عدم پذیرش از 77

دکتری تخصصیآسیب‌شناسیپزشکی1366-

دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی1363-

دکتری تخصصیبیماری‌های پوستپزشکی1368-

دکتری تخصصیپزشکی اجتماعیپزشکی1371-

دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی1363-

دکتری تخصصی جراحی عمومیپزشکی1363-

دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی1363-

دکتری تخصصیجراحی مغز و اعصابپزشکی1363-

دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی1364-

دکتری تخصصیبیماری‌های داخلیپزشکی1363-

دکتری تخصصیروانپزشکی (اعصاب و روان)پزشکی1363-

دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی1363-

دکتری تخصصیبیماری‌های زنان و زایمانپزشکی1363-

دکتری تخصصیبیماری‌های کودکانپزشکی1364-

دکتری تخصصیبیماری‌های قلب و عروقپزشکی1364-

دکتری تخصصینورلوژی (بیماری‌های اعصاب)پزشکی1379-

دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی1363-

دکتری تخصصیطب اورژانسپزشکی1379-

دکتری تخصصیپزشکی هسته‌ایپزشکی1371عدم پذیرش از 79

ph.d.علوم تشریحیپزشکی1378عدم پذیرش از 81

ph.d.فارماکولوژیپزشکی1370عدم پذیرش از 80

ph.d.ویروس‌شناسیپزشکی1376عدم پذیرش از 80

ph.d.بیوشیمیپزشکی1378عدم پذیرش از 81

ph.d.مدیریت اطلاعات بهداستی درمانیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی1377عدم پذیرش از 81

ph.d.انگل‌شناسیپزشکی1378عدم پذیرش از 81

ph.d.باکتری‌شناسیپزشکی1379عدم پذیرش از 80

ph.d.روان‌شناسی بالینیانستیتو روانپزشکی1376عدم پذیرش از 81

ph.d.فیزیوتراپیعلوم توانبخشی1378عدم پذیرش از 81

ph.d.مدیریت خدمات بهداشتی درمانیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی1377عدم پذیرش از 81

ph.d.پرستاریپرستاری و مامایی1378عدم پذیرش از 81

دکتری حرفه‌ایپزشکی عمومیپزشکی1354-

کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی1374-

کارشناسی ارشدبیوشیمی بالینیپزشکی1373-

کارشناسی ارشدعلوم تشریحیپزشکی1374-

کارشناسی ارشدفیزیک پزشکیپزشکی1373-

کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی1378-

کارشناسی ارشدقارچ‌شناسیپزشکی1378-

کارشناسی ارشدروانشناسی بالینیانستیتو روانپزشکی1365-

کارشناسی ارشدپرستاریپرستاری و ماماییقبل از انقلاب اسلامی-

کارشناسی ارشدماماییپرستاری و مامایی1368-

کارشناسی ارشدشنوایی‌سنجیعلوم توانبخشی1371-

کارشناسی ارشدفیزیوتراپیعلوم توانبخشی1364-

کارشناسی ارشدکاردرمانی با گرایش روانیعلوم توانبخشی1371-

کارشناسی ارشدکاردرمانی با گرایش جسمانیعلوم توانبخشی1371-

کارشناسی ارشدگفتاردرمانیعلوم توانبخشی1371-

کارشناسی ارشداعضا مصنوعیعلوم توانبخشی1378-

کارشناسی ارشدپزشکی ورزشیعلوم توانبخشی--

کارشناسی ارشدآموزش مدارک پزشکیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی1369-

کارشناسی ارشدمدیریت و خدمات بهداشتی درمانیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی1370-

کارشناسی ارشدکتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی1370-

کارشناسی ارشداقتصاد بهداشتمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی1379-

کارشناسی ارشدبهداشت محیطبهداشت1378-

کارشناسی ارشدآموزش بهداشتبهداشت1378-

کارشناسی ارشدعلوم تغذیهبهداشت1380-

کارشناسی ارشدمیکروب‌شناسیپزشکی1375عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشدویروس‌شناسیپزشکی1373عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشدایمنی‌شناسیپزشکی1373عدم پذیرش از 81

کارشناسی ارشدآموزش پزشکیمدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی1378عدم پذیرش از 79

کارشناسی ارشدبهداشت حرفه‌ای<p dir="

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11918 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 180
11919 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25
11920 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 14
11921 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 18
11922 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 50
11923 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 50 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11924 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 28
11925 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 12
11926 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 26
11927 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
11928 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 15
11929 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 12
11930 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مامایی با آزمون زن 15
11931 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران هوشبری با آزمون زن و مرد 26
16625 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 12
11932 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید