دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی تهران و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشکده علوم پزشکی تهران

در سال 1313 دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به عنوان اولین دانشکده این دانشگاه افتتاح و شروع به کار کرده به تدریج دانشکده‌های دندانپزشکی، داروسازی، بهداشت، پرستاری، مامایی و پیراپزشکی و ابوریحان به مجموعه دانشگاه افوزده شدند. در سال 1364 مجموعه دانشکده‌های فوق‌الذکر از دانشگاه تهران جدا شده و تحت عنوان دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه فعالیت دادند. در سال 1373 سازمان منطقه‌ای خدمات بهداشت و درمان تهران به دانشگاه علوم پزشکی تهران منتقل گردید و از این زمان به بعد این دانشگاه تحت نام دانشگاه علوم پزکش یو خدمات بهداشتی درمانی تهران به فعالیت ادامه داد.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

فلوشیپویتره‌ورتینپزشکی--

فلوشیپقرنیهپزشکی--

فلوشیپاسترابیسمپزشکی--

فلوشیپجراحی سر و گردنپزشکی--

فلوشیپپیوند کلیهپزشکی--

فلوشیپاروانکولوژیپزشکی--

فلوشیپنازائیپزشکی--

فلوشیپانکولوژی زنانپزشکی--

فلوشیپاینترونشنال کاردیولوژیپزشکی--

فلوشیپاتولوژی و نورواتولوژیپزشکی--

فوق تخصصجراحی قلب و عروقپزشکی--

فوق تخصصجراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگیپزشکی--

فوق تخصصجراحی توراکسپزشکی--

فوق تخصصجراحی کودکانپزشکی--

فوق تخصصغدد درون‌ریز و متابولیسمپزشکی--

فوق تخصصکلیه بالغینپزشکی--

فوق تخصصخون و سرطان بالغینپزشکی--

فوق تخصصگوارش بالغینپزشکی--

فوق تخصصروماتولوژیپزشکی--

فوق تخصصریهپزشکی--

فوق تخصصقلب و عروقپزشکی--

فوق تخصصنوزادانپزشکی--

فوق تخصصکلیه کودکانپزشکی--

فوق تخصصگوارش کودکانپزشکی--

فوق تخصصعفونی کودکانپزشکی--

فوق تخصصغدد کودکانپزشکی--

فوق تخصصروان‌پزشکی کودکانپزشکی--

فوق تخصصایمونولوژی و آلرژی کودکانپزشکی--

دکتری تخصصیآسیب‌شناسیپزشکی--

دکتری تخصصیمغز و اعصابپزشکی--

دکتری تخصصیپزشکی اجتماعیپزشکی--

دکتری تخصصیپوستپزشکی--

دکتری تخصصیداخلیپزشکی--

دکتری تخصصیعفونیپزشکی--

دکتری تخصصیقلب و عروقپزشکی--

دکتری تخصصیکودکانپزشکی--

دکتری تخصصیطب کارپزشکی--

دکتری تخصصیروان‌پزشکیپزشکی--

دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی--

دکتری تخصصیپرتودرمانیپزشکی--

دکتری تخصصیپزشکی هسته‌ایپزشکی--

دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی مغز و اعصابپزشکی--

دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی--

دکتری تخصصیپزشکی قانونیپزشکی--

دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری، تناسلیپزشکی--

دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی--

دکتری تخصصیارتودنتیکسدندانپزشکی--

دکتری تخصصیآسیب‌شناسی دهاندندانپزشکی--

دکتری تخصصیدندانپزشکی کودکاندندانپزشکی--

دکتری تخصصیاندودنتیکسدندانپزشکی--

دکتری تخصصیبیماری‌های دهان و تشخیصدندانپزشکی--

دکتری تخصصیپروتز دندانیدندانپزشکی--

دکتری تخصصیپریودنتیکسدندانپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی فک و صورتدندانپزشکی--

دکتری تخصصیدندانپزشکی ترمیمیدندانپزشکی--

دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصی دندان، فک و صورتدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیاپیدمیولوژیبهداشت--

ph.d.آسیب‌شناسی دهاندندان‌پزشگی--

ph.d.آمار حیاتیبهداشت--

ph.d.آموزش بهداشتبهداشت--

ph.d.انگل‌شناسی پزشکیبهداشت--

ph.d.ایمونولوژی پزشکیپزشکی--

ph.d.آسیب‌شناسی دهاندندان‌پزشکی--

ph.d.بافت‌شناسی پزشکیپزشکی--

ph.d.باکتری‌شناسیبهداشت--

ph.d.باکتری‌شناسیپزشکی--

ph.d.بهداشت حرفه‌ایبهداشت--

ph.d.بهداشت عمومیبهداشت--

ph.d.بیوتکنولوژیداروسازی--

ph.d.بیوشیمی بالینیپزشکی--

ph.d.پرستاریپرستاری و مامایی--

ph.d.حشره‌شناسی پزشکیبهداشت--

ph.d.ژنتیک پزشکیبهداشت--

ph.d.سم‌شناسی- داروشناسیداروسازی--

ph.d.سم‌شناسی عمومیداروسازی--

ph.d.شیمی داروییداروسازی--

ph.d.آناتومیپزشکی--

ph.d.علوم تغذیهبهداشت--

ph.d.فارماسیوتیکسداروسازی--

ph.d.فاماکوگنوزیداروسازی--

ph.d.فارماکولوژیداروسازی--

ph.d.فیزیک پزشکیپزشکی--

ph.d.فیزیوتراپیتوانبخشی--

ph.d.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12088 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 180
12089 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 85
12090 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 50
12091 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 22
12092 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 90
12093 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 90 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12094 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
12095 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 12
12096 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 28
12097 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12098 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 18
12099 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 13
12100 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران مامایی با آزمون زن 20
12101 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران هوشبری با آزمون زن و مرد 22
12107 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 50 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12102 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 20
12103 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 3
12104 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12105 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 3
12106 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 3

نظر خود را بنویسید