دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشگاه علوم پزشکی اهواز

سابقه‌ی برپایی دانشگاه به حدود 1750 سال قبل باز می‌گردد و دانشکده پزشکی آن را می‌توان کهن‌ترین دانشگاه پزشکی جهان دانست. دانشگاه جندی شاپور اهواز به دستور خسرو انوشیروان ایجاد شده بود. بعد از انقلاب اسلامی این دانشگاه به شهید چمران تغییر نام داد و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز از سال 1363 از دانشگاه شهید چمران تفکیک و مستقل شد.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

فوق تخصصخون و سرطان کودکانپزشکی1376-

دکتری تخصصیداخلیپزشکی1349-

دکتری تخصصیکودکانپزشکی1349-

دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی1349-

دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی1351-

دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی1351-

دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی1351-

دکتری تخصصیگوش، حلق و بینیپزشکی1351-

دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی1352-

دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی1352-

دکتری تخصصیروانپزشکیپزشکی1368

دکتری تخصصیپوستپزشکی1369-

دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی1370-

دکتری تخصصیمغز و اعصابپزشکی1372-

دکتری تخصصیبیماری‌های عفونیپزشکی1380-

ph.d.باکتری‌شناسیپزشکی1378-

ph.d.بافت‌شناسیپزشکی--

ph.d.فیزیولوژیپزشکی1375-

ph.d.فارماکولوژیپزشکی1381-

دکتری حرفه‌ایپزشکی اهوازپزشکی1336-

دکتری حرفه‌ایپزشکی دزفولپزشکی1372-

دکتری حرفه‌ایداندانپزشکیدندانپزشکی1375-

دکتری حرفه‌ایداروسازیداروسازی1362-

کارشناسی ارشدماماییپرستاری و مامایی1372-

کارشناسی ارشدپرستاریپرستاری و مامایی1372-

کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی1356-

کارشناسی ارشدبیوشیمیپزشکی1356-

کارشناسی ارشدویروس‌شناسیپزشکی1378-

کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی1369-

کارشناسی ارشدمیکروب‌شناسیپزشکی1355-

کارشناسی ارشدبافت‌شناسیپزشکی--

کارشناسی ارشدآناتومیپزشکی1354-

کارشناسی ارشدفیزیک پزشکیپزشکی1356عدم پذیرش از 79

کارشناسیفیزیوتراپیتوانبخشی1357-

کارشناسیتغذیهپیراپزشکی1357-

کارشناسیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1378-

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1357-

کارشناسیپرستاریپرستاری آبادان1371-

کارشناسیماماییپرستاری و مامایی1366-

کارشناسیکتابدار پزشکیپیراپزشکی1380-

کارشناسیمهندسی پزشکیپیراپزشکی1376شبانه، عدم پذیرش از 77

کارشناسی ناپیوستهرادیولوژیپیراپزشکی1374-

کارشناسی ناپیوستهبهداشت عمومیبهداشت1362-

کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری و مامایی1364-

کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری و مامایی آبادان1379-

کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری و مامایی1369-

کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1367شبانه، عدم پذیرش از 72 تا 76

کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1357-

کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی1357-

کاردانیهوشبریپیراپزشکی1362-

کاردانیمدارک پزشکیپیراپزشکی1375-

کاردانیبهداشت محیطبهداشت1357-

کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1371-

کاردانیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1372-

کاردانیبهداشت مبارزه با بیماری‌هابهداشت1366-

کاردانیاتاق عملپرستاری و مامایی1367-

کارشناسیتغذیهپیراپزشکی1370شبانه

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی آبادان1372شبانه، عدم پذیرش از 77

کارشناسیماماییپرستاری و مامایی آبادان1372شبانه، عدم پذیرش از 79

کارشناسیپرستاریپرستاری و مامایی1372شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوستهبهداشت عمومیبهداشت1372شبانه

کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری و مامایی آبادان1377شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوستهرادیولوژیپیراپزشکی1371شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری و مامایی-شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوستهعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1376شبانه، عدم پذیرش از 80

کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطپیراپزشکی1379شبانه، عدم پذیرش از 80

کاردانیعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1370شبانه، عدم پذیرش از 80

کاردانیهوشبریپیراپزشکی1370شبانه

کاردانیمدارک پزشکیپیراپزشکی1376شبانه

کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی1370شبانه

کاردانیرادیولوژیپیراپزشکی بهبهان1372شبانه

کاردانیبهداشت خانوادهبهداشت1372شبانه

کاردانیبهداشت حرفه‌ایبهداشت1372شبانه

کاردانیبهداشت محیطبهداشت1371شبانه

کاردانیاتاق عملپیراپزشکی بهبهان1372شبانه

کاردانیمبارزه با بیماری‌هابهداشت1372شبانه، عدم پذیرش از 80

 

 

بیمارستان‌های آموزشی تحت پوشش دانشگاه:

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12108 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 57
12109 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 60 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12110 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 19
12111 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 30
12112 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 28
12113 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12114 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون زن و مرد 30
12115 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 38
12116 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پرستاری با آزمون زن و مرد 38 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12117 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 25
12118 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10
12119 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 27
12120 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 21
12121 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12122 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 19
12123 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 15
12124 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 15
12125 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مامایی با آزمون زن 20
12126 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون زن و مرد 20
12127 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 25
12128 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان هوشبری با آزمون زن و مرد 20
16635 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16
12129 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12130 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12131 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12132 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12133 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12134 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12135 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12136 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17207 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باغملکدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باغملک مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قس
17208 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایذهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایذه مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر
17209 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهدزدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهدز مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر
17210 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیکادانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیکا مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قس
17211 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان لالیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان لالی مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر
17212 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هندیجاندانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هندیجان مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این
17213 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دشت آزادگاندانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دشت آزادگان مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابت
17214 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هویزهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هویزه مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17215 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باویدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان باوی مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر
17216 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان حمیدیهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان حمیدیه مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قس
17217 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رامشیردانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رامشیر مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قس
17218 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان امیدیهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان امیدیه مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قس
17219 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیمشکدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیمشک مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این
17220 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رامهرمزدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رامهرمز مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این
17229 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایذهدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان ایذه مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر
17230 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رامهرمزدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان رامهرمز مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این
17231 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیکادانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیکا مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قس
17232 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهدزدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهدز مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر
17233 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هندیجاندانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان هندیجان مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این
17234 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفولدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17235 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شوشدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شوش مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را
17236 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان گتونددانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان گتوند مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17237 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان لالیدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان لالی مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر
17238 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مسجد سلیماندانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان مسجد سلیمان مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابت
17239 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفولدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دزفول مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17240 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شوشدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان شوش مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را
17241 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان گتونددانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان گتوند مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17242 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیکادانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان اندیکا مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قس
17243 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهدزدانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول دوره تحصیل در شهرستان دهدز مخصوص داوطلبان بومی استان خوزستان (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر

نظر خود را بنویسید