دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشکده علوم پزشکی شهیدبهشتی

سال تأسیس دانشگاه ملی سابق 1340 هجری شمسی است. متعاقب تصویب قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی از شهریور سال 1365 با ادغام برخی از واحدها آموزشی و درمانی وابسته به وزارت بهداری با یک سابقه فعالیت طولانی شروع به کار نمود.

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

فلوشیپ‌ویتره‌ورتینپزشکی--

فلوشیپ‌قرنیهپزشکی--

فلوشیپ‌اکولوپلاستیکپزشکی--

فلوشیپ‌درماتوپاتولوژیپزشکی--

فلوشیپ‌جراحی دستپزشکی--

فلوشیپ‌اورولوژی اطفالپزشکی--

فلوشیپ‌اندواورولوژیپزشکی--

فوق تخصصغدد درون‌ریز و متابولیسمپزشکی--

فوق تخصصریهپزشکی--

فوق تخصصکلیه بالغینپزشکی--

فوق تخصصگوارش بالغینپزشکی--

فوق تخصصروماتولوژیپزشکی--

فوق تخصصقلب و عروقپزشکی--

فوق تخصصنوزادانپزشکی--

فوق تخصصخون و سرطان اطفالپزشکی--

فوق تخصصاعصاب اطفالپزشکی--

فوق تخصصروانپزشکی اطفالپزشکی--

فوق تخصصجراحی پلاستیک، ترمیمی و سوختگیپزشکی--

فوق تخصصجراحی توراکسپزشکی--

فوق تخصصجراحی اطفالپزشکی--

فوق تخصصجراحی قلب و عروقپزشکی--

فوق تخصصآسیب‌شناسیپزشکی--

دکتری تخصصیمغز و اعصابپزشکی--

دکتری تخصصیپزشکی اجتماعیپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی مغز و اعصابپزشکی--

دکتری تخصصیپوستپزشکی--

دکتری تخصصیداخلیپزشکی--

دکتری تخصصیعفونیپزشکی--

دکتری تخصصیطب فیزکی و توانبخشیپزشکی--

دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی--

دکتری تخصصیروانپزشکیپزشکی--

دکتری تخصصیقلب و عروقپزشکی--

دکتری تخصصیکودکانپزشکی--

دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی--

دکتری تخصصیپزشکی هسته‌ایپزشکی--

دکتری تخصصیپرتودرمانیپزشکی--

دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی--

دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی--

دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری- تناسلیپزشکی--

دکتری تخصصیآسیب‌شناسی دهان و فکدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیارتودنتیکسدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیاندودنتیکسدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیبیماری‌های دهان و تشخیصدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیپروتز ثابت و متحرکدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیدندان‌پزشکی کودکاندندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیرادیولوژی دندان، فک و صورتدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیجراحی دهان، فک و صورتدندان‌پزشکی--

دکتری تخصصیپریودنتیکسدندان‌پزشکی--

ph.d.انگل‌شناسیپزشکی--

ph.d.فیزیولوژیپزشکی--

ph.d.آناتومیپزشکی--

ph.d.فارماکولوژیپزشکی--

ph.d.داروسازیداروسازی1374-

ph.d.شیمی داروییداروسازی1381-

ph.d.سم‌شناسیداروسازی1375-

ph.d.فارماکوگنوزیداروسازی1379-

ph.d.پرستاریپرستاری و مامایی1382-

ph.d.تغذیهعلوم تغذیه و صنایع غذایی1374-

دکترای حرفه‌ایپزشکیپزشکی1340-

دکترای حرفه‌ایدندان‌پزشکیدندان‌پزشکی1366-

دکترای حرفه‌ایداروسازیداروسازی1381-

کارشناسی ارشدمهندسی پزشکیپزشکی--

کارشناسی ارشدبیوشیمیپزشکی--

کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی--

کارشناسی ارشدایمنی‌شناسیپزشکی--

کارشناسی ارشدمیکروب‌شناسیپزشکی--

کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی--

کارشناسی ارشدآناتومیپزشکی--

کارشناسی ارشدعلوم و صنایع غذاییعلوم تغذیه و صنایع غذایی<td

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12326 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 105
12327 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 103 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12328 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 38
12329 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 22
12330 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12331 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 20 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12332 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 20
12333 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 22
12334 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 80
12335 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 80 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12336 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 25
12337 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 30
12338 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 15
12339 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 24
12340 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 14
12341 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12342 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 18
12343 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 17 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12344 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 20
12345 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 18
12346 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مامایی با آزمون زن 10
12347 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 20
12348 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران هوشبری با آزمون زن و مرد 22 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12349 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون زن و مرد 8
16644 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16
16645 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست
16646 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12350 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12351 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12352 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12353 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12354 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12355 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12356 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12357 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12358 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12359 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12360 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12361 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12362 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12363 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12364 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12365 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12366 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12367 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12368 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون زن و مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
16647 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست
16648 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16649 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18511 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 2 بورسیه ارتش جمهوری اسلامی ایران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید