دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شیراز و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

دانشکده علوم پزشکی شیراز (استان فارس)

در سال 1325 آموزشگاه عالی بهداری برای تربیت متخصصین در زمینه علوم پزشکی در یک دوره چهار ساله تأسیس گردید. در بیست و هفتم آذر ماه 1328 دانشکده پزشکی شیراز به طور رسمی افتتاح شد. در سال 1322 آموزشگاه عالی پرستاری نمازی آغاز به کار کرد و دانشکده دندانپزشکی در سال 1348 افتتاح گردید. به دنبال تصویب لایحه تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1364 بخش آموزش پزشکی از دانشگاه شیراز منفک گردید و بدین گونه دانشگاه علوم پزشکی شکل گرفت. از سال 1373 با ادغام سازمان‌های منطقه‌ای بهداشت و درمان استان‌ها در دانشگاه علوم پزشکی این دانشگاه تحت نام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس موجودیت یافت.

 

دانشکده‌های تحت پوشش:

      دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س)، بهداشت، پیراپزشکی، توانبخشی، مدیریت و اطلاع‌رسانی، پرستاری حضرت زینب(س) لارستان

 

رشته- مقطع‌های ارائه شده:

مقطعرشتهدانشکده متولیاولین سال پذیرشتوضیحات

فلوشیپویتره و ریتنپزشکی1364-

فلوشیپچشم‌پزشکی کودکان و استرابیسمپزشکی1376-

فلوشیپسگمان قدامیپزشکی1364-

فلوشیپآسیب‌شناسیپزشکی1371-

فوق تخصصگوارش کودکانپزشکی1368-

فوق تخصصقلب کودکانپزشکی1368-

فوق تخصصکلیه کودکانپزشکی1369-

فوق تخصصایمونولوژی و آلرژی کودکانپزشکی1368-

فوق تخصصنوزادانپزشکی1368-

فوق تخصصعفونی کودکانپزشکی1368-

فوق تخصصغدد کودکانپزشکی1369-

فوق تخصصهماتولوژی کودکانپزشکی1374-

فوق تخصصگوارشپزشکی1363-

فوق تخصصهماتولوژیپزشکی1366-

فوق تخصصغددپزشکی1367-

فوق تخصصکلیه بالغینپزشکی1369-

فوق تخصصقلب و عروقپزشکی1363-

فوق تخصصریهپزشکی1371-

فوق تخصصروماتولوژیپزشکی1367-

فوق تخصصجراحی کودکانپزشکی1365-

دکتری تخصصیپزشکی اجتماعیپزشکی1366-

دکتری تخصصیمغز و اعصابپزشکی1370-

دکتری تخصصیآسیب‌شناسیپزشکی--

دکتری تخصصیچشم‌پزشکیپزشکی--

دکتری تخصصیروان‌پزشکیپزشکی--

دکتری تخصصیپوستپزشکی--

دکتری تخصصیداخلیپزشکی--

دکتری تخصصیقلب و عروقپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی عمومیپزشکی--

دکتری تخصصیزنان و زایمانپزشکی--

دکتری تخصصیکودکانپزشکی--

دکتری تخصصیبیهوشیپزشکی--

دکتری تخصصیپرتودرمانیپزشکی--

دکتری تخصصیگوش و حلق و بینیپزشکی--

دکتری تخصصیپرتوشناسی تشخیصیپزشکی--

دکتری تخصصیطب فیزیکی و توانبخشیپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی اعصابپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی استخوان و مفاصلپزشکی--

دکتری تخصصیجراحی کلیه و مجاری ادراری، تناسلیپزشکی--

ph.d.فیزیولوژیپزشکی1379-

ph.d.ایمونولوژیپزشکی1375-

ph.d.بیوشیمیپزشکی1378عدم پذیرش از 80

ph.d.میکروب‌شناسیپزشکی1372-

ph.d.انگل‌شناسیپزشکی1381-

ph.d.آمار زیستیدانشکده پزشکی1375-

دکتری حرفه‌ایپزشکیپزشکی1328پذیرش هر سه سال یکبار

دکتری حرفه‌ایداروسازیداروسازی1369-

کارشناسی ارشدm.p.hبهداشت -

کارشناسی ارشدفیزیولوژیپزشکی -

کارشناسی ارشدایمونولوژیپزشکی -

کارشناسی ارشدبیوشیمیپزشکی -

کارشناسی ارشدمیکروب‌شناسیپزشکی -

کارشناسی ارشدانگل‌شناسیپزشکی -

کارشناسی ارشدعلوم تشریحیپزشکی -

کارشناسی ارشدپرستاریپرستاری -

کارشناسی ارشدماماییمامایی -

کارشناسی ارشدفیزیوتراپیتوانبخشی -

کارشناسی ارشدتغذیهبهداشت -

کارشناسی ارشدآمار زیستیبهداشت -

کارشناسی ارشداپیدمیولوژیبهداشت عدم پذیرش از 81

کارشناسیپرستاریپرستاری1356پذیرش یک سال در میان

کارشناسیماماییپرستاری1364پذیرش یک سال در میان

کارشناسیفیزیوتراپیتوانبخشی1357-

کارشناسیتغذیهبهداشت1380-

کارشناسیمدیریت و اطلاع‌رسانیمدیریت و اطلاع‌رسانی1380-

کارشناسیمدیریت خدمات بهداشتی و درمانیمدیریت و اطلاع‌رسانی1376-

کارشناسیپرستاریپرستاری حضرت زینب(س)1366-

کارشناسی ناپیوستهپرستاریپرستاری1364-

کارشناسی ناپیوستهماماییپرستاری1365-

کارشناسی ناپیوستهعلوم آزمایشگاهیپیراپزشکی1374-

کارشناسی ناپیوستهرادیولوژیپیراپزشکی1365-

کارشناسی ناپیوستهبهداشت عمومیبهداشت1369-

کارشناسی ناپیوستهبهداشت محیطبهداشت1372شروع مجدد از 82

کارشناسی ناپیوستهبهداشت حرفه‌ایبهداشت1377-

کارشناسی ناپیوستهمدارک پزشکیمدیریت و اطلاع‌رسانی1368-

کاردانیاتاق عملپرستاری1366-

کاردانیهوشبریپرستاری1366<p dir="rtl" style="text-align: center

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
12373 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 86
12374 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 84 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12375 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون زن و مرد 45
12376 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 40
12377 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اتاق عمل با آزمون زن و مرد 25
12378 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 12
12379 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 25
12380 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها با آزمون مرد 20
12381 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 40
12382 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پرستاری با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12383 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 30
12384 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 10
12385 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 30
12386 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 20
12387 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 20
12388 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 25
12389 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس کاردرمانی با آزمون زن و مرد 17
12390 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 15
12391 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مامایی با آزمون زن 15
12392 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با آزمون زن و مرد 20
12393 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 26
12394 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس هوشبری با آزمون زن و مرد 25
16650 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 16
12395 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 15
12396 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 15 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12397 ظرفیت مازاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون زن و مرد 15

تعهد خدمت

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
17336 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان زرین دشت پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان زرین دشت مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قس
17337 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رستم پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان رستم مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با
17338 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ممسنی پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ممسنی مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را
17339 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نی ریز پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نی ریز مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت ر
17340 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قیر و کارزین پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان قیر و کارزین مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدا
17341 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس پزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرم بید پذیرش در نیمسال دوم تحصیلیدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان خرم بید مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت
17342 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اقلیددانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان اقلید مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17343 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نی ریزدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان نی ریز مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17344 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بواناتدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان بوانات مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17345 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ارسنجاندانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان ارسنجان مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17346 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان خنج لارستاندانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان خنج لارستان مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطال
17347 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان بیرم لارستاندانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان بیرم لارستان مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مط
17348 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان اوز لارستاندانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان اوز لارستان مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطال
17349 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس داروسازی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان لار لارستاندانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان لار لارستان مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطال
17350 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان جدیدالاحداث جهرمدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان جدیدالاحداث جهرم مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را ب
17351 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 2 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان پیمانیه جهرمدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان پیمانیه جهرم مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مط
17352 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان خفرجهرمدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان خفرجهرم مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمای
17353 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان دارابدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان داراب مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17354 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان زرین دشتدانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان زرین دشت مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند
17355 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان لامرددانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان لامرد مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17356 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان مهردانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در شهرستان مهر مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطالعه فرمایند)
17357 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان خنج لارستاندانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان خنج لارستان مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطال
17358 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان بیرم لارستاندانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان بیرم لارستان مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مط
17359 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان اوز لارستاندانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان اوز لارستان مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطال
17360 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 1 دانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان لار لارستاندانشگاه علوم پزشکی شیراز - دارای تعهد خدمت 3 برابر طول مدت تحصیل در بیمارستان لار لارستان مخصوص داوطلبان بومی استان فارس (شرایط و ضوابط ابتدای این قسمت را با دقت مطال

نظر خود را بنویسید