دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در استان مازندران و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
10216 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
10217 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 35
10218 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
15448 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 3
10747 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 30
10748 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 35
10749 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 85
10750 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 30
10751 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 30
10752 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 65
10753 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10754 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50
10755 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10756 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 15
10757 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10758 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 30
10759 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 30
10799 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 80
10800 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10801 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10802 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
10803 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10804 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
15195 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
16662 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
10816 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10817 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
10818 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
16347 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 4
15653 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15654 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15655 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15656 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15657 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15658 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15659 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15660 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15661 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 3
15662 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16355 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
10999 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 30
11000 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
11001 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
11002 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک با آزمون زن و مرد 100
11003 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
11004 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 15
11005 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 35
11006 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
11007 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
11008 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 13
11009 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
16478 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16479 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16480 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16481 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 6
16482 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16483 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری با آزمون زن و مرد 3
16484 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
16485 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 5
15786 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
16494 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران گردشگری با آزمون زن و مرد 5
10219 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 20
10220 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10221 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
15449 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 2
10760 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 20
10761 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 55
10762 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 20
10763 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10764 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 15
10765 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10766 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10767 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 5
10768 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10769 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 15
10770 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 20
15194 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
10805 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10806 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10807 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10808 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 50
10809 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10810 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
15196 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
10819 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 10
10820 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 10
10821 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 10
16348 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 2
15663 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 1
15664 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 1
15665 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 1
15666 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 1
15667 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 1
15668 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 1
15669 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 1
15670 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 1
15671 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 1
15672 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 1
16356 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
11010 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
11011 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 15
11012 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 10
11013 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 15
11014 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 15
11015 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 15
11016 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 13
11017 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 15
16486 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16487 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16488 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16489 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 6
16490 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16491 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران گردشگری با آزمون زن و مرد 2
16492 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
16493 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 5
15248 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15249 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 18
15250 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 45
15787 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
15788 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 3
16495 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران گردشگری با آزمون زن و مرد 4
15925 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
16663 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 1
33047 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حسابداری با آزمون زن و مرد 10
33048 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
31519 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31520 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31521 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31522 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31523 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31524 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31525 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31526 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31527 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31528 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31529 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31873 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 3
33049 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
33050 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 6
33051 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
33052 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33053 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33054 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33055 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
33056 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33057 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران کاردانی علوم  ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 10
33058 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
31530 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 54
31531 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31532 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31533 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31534 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31535 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31536 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31537 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31874 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 4
31875 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 3
31876 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 3
32069 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33059 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 6
33060 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33061 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33062 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33063 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
31538 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31539 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31540 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید صرفا سوابق زن و مرد 54
31541 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31542 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31543 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31544 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31545 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
33078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
31566 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31567 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31568 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
32074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
33079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 6
33080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
33082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
33083 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33084 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت بیمه صرفا سوابق زن و مرد 6
33085 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33086 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
33087 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
31569 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31570 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی آمار صرفا سوابق زن و مرد 90
31879 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31880 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی تکنولوژی صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 10
31881 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا سوابق زن و مرد 10
33088 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 12
33089 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشه سازان - نکا مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
31546 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31547 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31548 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31877 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 4
31878 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 4
32070 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
32071 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
33064 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33065 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33066 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
33067 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آبان هراز آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
31549 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31550 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31551 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31552 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31553 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31554 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31555 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
32072 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
33068 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33069 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33070 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33071 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33072 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت کسب و کارهای کوچک صرفا سوابق زن و مرد 6
31556 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31557 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31558 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31559 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31560 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31561 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31562 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31563 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31564 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران کاردان فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 90
31565 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33073 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33074 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33075 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
33076 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
31571 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
31572 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
32076 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
33090 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33091 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33092 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
31573 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31574 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31575 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31576 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31577 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31578 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31579 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31580 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31581 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31582 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32077 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33094 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33095 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33096 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدون کنار مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
31583 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31584 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31585 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31586 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31587 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31588 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31589 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31590 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 90
31591 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31592 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
33097 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33098 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33099 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
31593 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31594 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31595 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مهندسی ماشین های صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 54
31882 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 4
31883 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 4
31884 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران کاردانی امور زراعی وباغی صرفا سوابق زن و مرد 6
33100 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33101 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تجن - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
31596 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31597 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31598 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31599 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31600 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 90
33102 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33103 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33104 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی تمیشان - بهشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31601 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران آمار و سنجش آموزشی صرفا سوابق زن و مرد 54
31602 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31603 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31604 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31605 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31606 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31885 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 4
31886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 4
33105 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33106 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33107 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
33108 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33109 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33110 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
33111 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
31607 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
32078 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33112 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 6
33113 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33114 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
33115 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33116 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33117 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33118 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
33119 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 10
33120 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33121 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
33122 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
31608 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 4
33123 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33124 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33125 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33126 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
33127 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33128 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
31609 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31610 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31611 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31612 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31613 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31614 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31615 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32079 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
33129 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33130 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33131 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
31888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 4
31889 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 3
31890 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 4
33132 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
33133 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 10
33134 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 10
33135 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33136 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 10
33137 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
18690 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
31616 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31617 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31618 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31619 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31620 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31621 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31622 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31623 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31624 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 90
31625 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31626 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31627 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا سوابق زن و مرد 90
31628 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32080 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33138 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33139 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33140 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33141 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33142 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
31629 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31630 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31631 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31632 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31633 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31634 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
32081 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
33143 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33144 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33145 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33146 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
33147 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
31635 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31636 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31637 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31638 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 90
31639 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31640 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
31641 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ساریان - ساری مازندران کاردان فنی عمران-نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 90
31642 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31643 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31644 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
32082 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
33148 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33149 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33150 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33151 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
33152 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33153 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
31645 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31646 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31647 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
32083 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
33154 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33155 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33156 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
33157 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33158 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت بیمه صرفا سوابق زن و مرد 6
33159 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33160 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
33161 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا سوابق زن و مرد 10
33162 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی امور بیمه صرفا سوابق زن و مرد 10
33163 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33164 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
31648 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31891 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 6
31892 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران زیست فناوری صرفا سوابق زن و مرد 6
31893 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 10
31894 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 10
32084 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
33165 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 7
33166 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33167 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33168 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی سنا - ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31649 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31650 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31651 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
32085 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
32086 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
33169 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33170 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
33171 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
33172 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33173 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
31652 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
31653 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31654 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31655 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31656 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران کاردان فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 90
33174 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
49016 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران کاردان فنی عمران-نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 90
31657 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31658 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 90
31659 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31660 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 90
31661 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31662 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31663 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31664 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
33175 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31665 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
32087 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33176 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33177 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
31666 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31667 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31668 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31669 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 90
31670 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31671 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
32088 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33178 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33179 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بابل مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
31672 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31673 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31674 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31675 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی علمی - کاربردی مخابرات-ارتباط دادهها صرفا سوابق زن و مرد 90
32089 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
33180 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33181 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33182 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33183 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت مالی صرفا سوابق زن و مرد 6
33184 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی امور دولتی صرفا سوابق زن و مرد 10
33185 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33186 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
33187 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران کاردانی مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 10
31676 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31677 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31678 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31679 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31680 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
32090 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33188 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33189 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی - چالوس مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
31681 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31682 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31683 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31684 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31685 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31686 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران کاردانی آمار صرفا سوابق زن و مرد 90
31687 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31895 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران کاردانی شیمی آزمایشگاهی صرفا سوابق زن و مرد 10
32091 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33190 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31688 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31689 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31690 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید صرفا سوابق زن و مرد 54
31691 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31692 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31693 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31694 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31695 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 54
31696 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مهندسی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 54
31697 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 90
31698 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31699 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران کاردان فنی عمران-نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 90
33191 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33192 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فنّاوری آریان - امیرکلا بابل مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
32094 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
32095 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
33201 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33202 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33203 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31700 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31701 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
32092 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
32093 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33193 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33194 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33195 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 6
33196 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33197 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33198 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی امور بانکی صرفا سوابق زن و مرد 10
33199 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 10
33200 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 10
31702 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31703 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 54
31704 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31705 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 54
33204 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33205 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کاوش - محمودآباد مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 6
31706 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31707 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31708 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31709 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 90
31710 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کسری - رامسر مازندران کاردان فنی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 90
31711 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31712 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31713 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31714 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کاردانی علمی - کاربردی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 90
31715 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 90
32096 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمالالملک - نوشهر مازندران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
31716 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31717 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31718 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31719 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
32097 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
33206 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33207 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
33208 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
31720 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران معماری داخلی صرفا سوابق زن و مرد 54
31721 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31722 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31723 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 54
31724 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31725 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31726 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
31727 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 72
31896 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 4
33209 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33210 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 6
33211 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6
31728 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
31729 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
33212 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33213 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
33214 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 6
33215 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 6
31730 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 54
31731 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 54
31732 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 54
31733 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 54
31734 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
31735 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 54
32098 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
33216 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 6
33217 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
42007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42586 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
44993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
44995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
44996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
44997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
44998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
44999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
47720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
42012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
42014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 45
42016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42587 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42588 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42589 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42590 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
45002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
45003 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45004 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45005 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45006 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45007 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45008 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45009 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45010 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
47729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42591 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45011 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45012 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
45013 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45014 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45015 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45016 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45017 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
45018 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
45019 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45020 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مددکاری اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 3
47733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
47741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت امور گمرکی صرفا سوابق زن و مرد 5
47743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
45024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
45026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز تنکابن مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
42027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42592 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
42593 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
42594 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45029 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
45030 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45031 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مددکاری اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 3
47749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
47755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران حسابداری با آزمون زن و مرد 5
42032 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42033 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42034 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42035 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42036 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 72
42037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
42038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 36
42039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 36
42040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 36
42042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
42045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 36
42046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مهندسی نفت صرفا سوابق زن و مرد 36
42595 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
42596 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
42597 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
42598 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
42599 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
42600 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
42601 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45037 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 3
45038 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45039 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
45040 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45041 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45042 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 4
45043 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
45044 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 3
45045 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45046 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
47764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
47765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 8
47767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42047 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42048 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42049 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42602 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
45053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران روزنامه نگاری صرفا سوابق زن و مرد 3
45054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمود آباد مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
42050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42603 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
45057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
45059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 4
47777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 3
47778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بندپی غربی مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
45062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
47781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد بهنمیر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
42053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42604 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد پل سفید مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42605 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
42606 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
45072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
42607 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
47789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد چمستان مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42057 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42058 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42059 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42608 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم سیاسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد رینه مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42060 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42061 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42609 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
42610 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران تاریخ تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
45084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 4
45086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد زیرآب مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42062 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
45087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران برنامه ریزی اجتماعی و تعاون صرفا سوابق زن و مرد 3
45088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
45090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران روابط عمومی صرفا سوابق زن و مرد 3
45091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
45095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مددکاری اجتماعی صرفا سوابق زن و مرد 3
45096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 3
47807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 5
47808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
47810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42063 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
42064 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 14
42065 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42611 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
45097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران تاریخ صرفا سوابق زن و مرد 3
45098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران جامعه شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد کله بست مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
45102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا سوابق زن و مرد 3
45104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران علوم تربیتی صرفا سوابق زن و مرد 3
45105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 5
47820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5
47821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت بازرگانی صرفا سوابق زن و مرد 5
47822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت دولتی صرفا سوابق زن و مرد 5
47823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران مدیریت صنعتی صرفا سوابق زن و مرد 5
42066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
42067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 36
42068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 72
42069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 45
42612 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
45106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران حقوق صرفا سوابق زن و مرد 3
45107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 3
45108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 3
47824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران حسابداری صرفا سوابق زن و مرد 5
47825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران روانشناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
47826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نوشهر مازندران گردشگری صرفا سوابق زن و مرد 5

تربیت معلم

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
20971 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت خرمدشت
20972 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبیک، البرز، قزوین محل خدمت البرز
20973 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه2
20974 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت بوئین زهرا
20975 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت قزوین ناحیه1
20976 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت شال
20977 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت آوج
20978 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت تاکستان
20979 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت طارم سفلی
20980 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت رودبار شهرستان
20981 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان قزوین محل خدمت رودبار الموت
20982 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت ضیاءآباد
20983 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آوج، تاکستان، بوئین زهرا، البرز محل خدمت اسفرورین
20984 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آبیک، البرز محل خدمت آبیک
21021 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 4 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 3
21022 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 4 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 4
21023 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 5 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 2
21024 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 4 مخصوص داوطلبان بومی استان قم محل خدمت قم. ناحیه 1
21220 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت دیلماناولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت دیلمان مخصوص داوطلبان بومی استان گیلان
21221 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت عمارلو
21222 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت بندرکیاشهر
21223 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رحیم آیاد
21224 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رودسر
21225 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت چابکسر
21226 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت لنگرود
21227 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان طوالش محل خدمت تالش
21228 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 1
21229 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت رضوانشهر
21230 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 2
21231 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت شفت
21232 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت تولمات
21233 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت آستانه اشرفیه
21234 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودبار محل خدمت عمارلو
21298 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت بهشهر
21299 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری ناحیه 2
21300 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری ناحیه 1
21301 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائم شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ، بخش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت قائم شهر
21302 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت نکاء
21303 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد محل خدمت چالوس
21304 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فریدون کنار، نور محل خدمت آمل
21305 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائم شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ، بخش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت بابل
27121 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 3
27122 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 10 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 4
27123 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 9 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت نظرآباد
27124 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغاولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغ مخصوص داوطلبان بومی استان البرز
27125 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 1
27126 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 2
27127 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اشتهارد، طالقان محل خدمت اشتهارد
28748 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد محل خدمت نوشهر
28750 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائم شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ، بخش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت قائم شهر
28751 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت بهشهر
28752 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد محل خدمت تنکابن
28757 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائم شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ، بخش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت بندپی شرقی
28759 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری ناحیه 2
28760 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت نکاء
28762 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد محل خدمت چالوس
28763 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت گلوگاه
28766 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری ناحیه 1
28768 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فریدون کنار، نور محل خدمت بابلسر
28769 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائم شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ، بخش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت جویبار
28770 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فریدون کنار، نور محل خدمت آمل
28771 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فریدون کنار، نور محل خدمت چمستان
28772 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فریدون کنار، نور محل خدمت محمود آباد
28775 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائم شهر، جویبار، سوادکوه، سوادکوه شمالی، سیمرغ، بخش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت بابل
20771 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت شاهرود
20772 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت آرادان
20773 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بسطام
20774 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت بیارجمند
20775 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت سرخه
20776 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای سمنان، سرخه، مهدی شهر محل خدمت مهدی شهر
20777 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شاهرود، میامی محل خدمت میامی
20778 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گرمسار، آرادان محل خدمت گرمسار
21190 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت کلاله
21191 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت کردکوی
21192 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت بندرگز
21193 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای گنبد کاووس، گالیکش، کلاله، مراوه تپه محل خدمت گنبدکاووس
21194 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 6 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آق قلا، گرگان، ترکمن، کردکوی، بندر گز، گمیشان محل خدمت گرگان
21235 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت ماسال وشاندرمن
21236 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 1
21237 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت سنگر
21238 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آستانه اشرفیه، کیاشهر محل خدمت آستانه اشرفیه
21239 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت خمام
21240 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت رودسر
21241 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت سیاهکل
21242 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ماسال، صومعه سرا محل خدمت صومعه سرا
21243 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای شفت، فومن محل خدمت فومن
21244 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رودسر محل خدمت کلاچای
21245 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لاهیجان، سیاهکل محل خدمت لاهیجان
21246 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بندر انزلی، رضوانشهر محل خدمت رضوانشهر
21247 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستان رشت محل خدمت رشت ناحیه 2
21248 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای لنگرود، املش محل خدمت لنگرود
21306 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ریاضی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت بهشهر
27128 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 9 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 4
27129 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت نظرآباد
27130 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 1
27131 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 3 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ محل خدمت ساوجبلاغ
27132 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 3
27134 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 7 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس محل خدمت کرج. ناحیه 2
28776 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فریدون کنار، نور محل خدمت آمل
28779 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائم شـهر، جویبـار، سـوادکوه، سـوادکوه شـمالی، سیمرغ، بخـش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت قائم شهر
28781 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری ناحیه 1
28782 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت ساری ناحیه 2
28785 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائم شـهر، جویبـار، سـوادکوه، سـوادکوه شـمالی، سیمرغ، بخـش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت بابل
28786 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت نکاء
28787 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای ساری، میاندرود، نکا، بهشهر، گلوگاه محل خدمت بهشهر
28792 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد محل خدمت تنکابن
28793 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نوشهر، چالوس، کلاردشت، تنکابن، رامسر، عباس آباد محل خدمت نوشهر
28798 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای آمل، بلده، محمودآباد، بابلسر، فریدون کنار، نور محل خدمت بابلسر
28799 روزانه پردیس فاطمة الزهراء(س) ساری مازندران آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای بابل، قائم شـهر، جویبـار، سـوادکوه، سـوادکوه شـمالی، سیمرغ، بخـش بهنمیر شهرستان بابلسر محل خدمت جویبار

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
27135 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش تربیت بدنی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس - محل خدمت کرج. ناحیه 1
27136 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش تربیت بدنی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ - محل خدمت ساوجبلاغ
27137 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش تربیت بدنی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای اشتهارد، طالقان - محل خدمت اشتهارد
27138 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش تربیت بدنی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ - محل خدمت نظرآباد
27139 روزانه پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش تربیت بدنی با آزمون مرد 1 اولویت پذیرش با داوطلبان بومی شهرستانهای کرج، فردیس - محل خدمت کرج. ناحیه 2
18656 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18678 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید