دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع پذیرش در دانشگاه روزانه و در رشته گروه ریاضی و فنی-قسمت1

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
11137 روزانه آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان نقشه برداری کشور تهران کاردان فنی عمران-نقشه برداری با آزمون زن و مرد 25
11138 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
11139 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
15302 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15303 روزانه دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
16671 روزانه دانشکده علوم پزشکی اسفراین خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 3 عدم تعهد در ارایه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16672 روزانه دانشکده علوم پزشکی ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 3
16670 روزانه دانشکده علوم پزشکی آبادان خوزستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 3
16673 روزانه دانشکده علوم پزشکی ساوه مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16674 روزانه دانشکده علوم پزشکی لارستان فارس مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل دانشکده بهداشت شهرستان اوز
16676 روزانه دانشکده علوم پزشکی نیشابور خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6
11140 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
11141 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
11142 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 100
11143 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گرمسار سمنان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 140
11148 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
11149 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
11150 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
11151 روزانه دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
15867 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15868 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15869 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تکنولوژی مرتع و آبخیزداری صرفا سوابق زن و مرد 4
15870 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 5
11152 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
11153 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
15314 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 18
15315 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 36
15871 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15872 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15873 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15874 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15875 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16581 روزانه دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
10011 روزانه دانشگاه اراک مرکزی آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 45
10012 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10013 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک با آزمون زن و مرد 70 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10014 روزانه دانشگاه اراک مرکزی فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 60
10015 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10016 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 30
10017 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50
10018 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 40
10019 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50
10020 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10021 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10022 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10023 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 50
16005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16006 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16007 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 12
16008 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی محض با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16009 روزانه دانشگاه اراک مرکزی مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 5
15005 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 81
15375 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 7
15376 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15377 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15378 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15379 روزانه دانشگاه اراک مرکزی کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 4
10025 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی آب با آزمون مرد 20
10026 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی برق با آزمون مرد 25
10027 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی شیمی با آزمون مرد 25
10028 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی صنایع با آزمون مرد 25
10029 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی عمران با آزمون مرد 30
10030 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 25
10031 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی مکانیک با آزمون مرد 30
16010 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16011 روزانه دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون مرد 3
16012 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون زن 3
15383 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15384 روزانه دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15385 روزانه دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16016 روزانه دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
16017 روزانه دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم  ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
10039 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10040 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیک با آزمون زن و مرد 55
10041 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 40
10042 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 40
10043 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 50
10044 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10045 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 40
10046 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
10047 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10048 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
10049 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 40
10050 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 50
10051 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10052 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10053 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 40
16020 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16021 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی حسابداری با آزمون زن و مرد 5
16022 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16023 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 11 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16024 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
16025 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 5
15006 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 50
15389 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
15390 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15391 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 6
15392 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15393 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15394 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15395 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15396 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15397 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16026 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 11
10054 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 40
10055 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
10056 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل دانشکده فنی خوی) آذربایجان غربی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10057 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
10058 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 50
10059 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10060 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان فیزیک با آزمون زن و مرد 50
10061 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 55
10062 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 40
10063 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون زن و مرد 25
10064 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 35
10065 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10066 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 90
10067 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 45
10068 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 35
16027 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16028 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16029 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16030 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 7
16031 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16032 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 3
16033 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
16034 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 3
16035 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 3
10077 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران آمار و کاربردها با آزمون زن 35
10078 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن 35
10079 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن 25
10080 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران فیزیک با آزمون زن 34
10081 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی برق با آزمون زن 25
10082 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی صنایع با آزمون زن 30
10083 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی عمران با آزمون زن 30
10084 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 40
16042 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی با آزمون زن 3
16043 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری با آزمون زن 2
16044 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 5
16045 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض با آزمون زن 8
16046 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن 3
16047 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 2
16048 روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی با آزمون زن 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10093 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10094 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10095 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
10096 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10097 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10098 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 30
10099 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
10100 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
16057 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16058 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون زن و مرد 3
16059 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
15007 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15008 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 27
15398 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15399 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15400 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15401 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15402 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16063 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
15012 روزانه دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15013 روزانه دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 36
10001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی برق با آزمون زن 60
10002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی عمران با آزمون زن 60
10003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 60
10004 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی معماری با آزمون زن 60
10005 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان مهندسی مکانیک با آزمون زن 60
16001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون زن 8
15001 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15002 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54
16003 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16
11052 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 35
11053 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 35
11054 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
11055 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 35
16511 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16512 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تاریخ اسلام با آزمون زن و مرد 4
16513 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
16514 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 4
15926 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 2
10108 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10109 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 50
10110 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10111 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 45
10112 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10113 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10114 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 50
10115 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10116 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 45
16066 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 10
16067 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16068 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16069 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
15016 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15017 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15018 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 45
15019 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 45
10117 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10118 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
16070 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون زن و مرد 6
15020 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15021 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15022 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
15023 روزانه دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
10119 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون زن و مرد 50
10120 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 100
10121 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 50
10122 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50
10123 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10124 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10125 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 45
10126 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10127 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
10128 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی مهندسی نساجی با آزمون زن و مرد 50
15030 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
10129 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
10130 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 50
10131 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10132 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیک با آزمون زن و مرد 90
10133 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 70
10134 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 40
10135 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10136 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10137 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
10138 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
10139 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10140 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10141 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
16072 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16073 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16074 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16075 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 9
16076 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی محض با آزمون زن و مرد 9
15409 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15410 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 6
15411 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 8
15412 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15413 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15414 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15415 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
10142 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی صنایع با آزمون مرد 50
10143 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی تویسرکان) همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون مرد 50
10144 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) همدان مهندسی شهرسازی با آزمون مرد 40 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از آموزشکده فنی کبودرآهنگ
10145 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل آموزشکده فنی کبودرآهنگ) همدان مهندسی عمران با آزمون مرد 45
15416 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان) همدان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق مرد 2 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی تویسرکان
16077 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان حسابداری با آزمون مرد 4 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16078 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 5 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16079 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت دولتی با آزمون مرد 5 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
16080 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری رزن) همدان مدیریت صنعتی با آزمون مرد 5 به دانشگاه بوعلی سینا وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده مدیریت و حسابداری رزن
10146 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10147 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 160
10148 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10149 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 80
10150 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 45
10151 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
16081 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16082 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 9
16083 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 5
15031 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15032 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15033 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 41
15417 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
15418 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15419 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15420 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15421 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15422 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15423 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16086 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 9
49001 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
49003 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
15036 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی کاردان فنی برق صرفا سوابق زن و مرد 36
49005 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
15037 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی نهبندان) خراسان جنوبی کاردان فنی معدن صرفا سوابق مرد 36
15425 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15426 روزانه دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده کشاورزی سرایان) خراسان جنوبی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
10155 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 45
10156 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 45
10157 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10158 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک با آزمون زن و مرد 40
10159 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 40
10160 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی برق با آزمون زن و مرد 105
10161 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30
10162 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10163 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 32
10164 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10165 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 30
10166 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10167 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 80
16090 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16091 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16092 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16093 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
15427 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
15428 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15429 روزانه دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
10168 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 27
10169 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 54
10170 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 27
10171 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10172 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک با آزمون زن و مرد 36 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10173 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 36
10174 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 84
10175 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 24
10176 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 27
10177 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 24
10178 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 78
10179 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 42
10180 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
10181 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 24
10182 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 48
10183 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 42
10184 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 24
10210 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل دانشکده کشاورزی تبریز
10212 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 21 محل تحصیل دانشکده مهندسی برق
16094 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16095 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 4
16096 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16097 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16098 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16099 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 4
16100 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی گردشگری با آزمون زن و مرد 4
15430 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
15431 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15432 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15433 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15434 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
10202 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10203 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 45
15038 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند
15039 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 54
10206 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 48
10207 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 48
15042 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی خط و ابنیه صرفا سوابق زن و مرد 32
15043 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردان فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 32
15441 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15442 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15443 روزانه دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
10216 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35
10217 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 35
10218 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
15448 روزانه دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 3
10222 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10223 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
10224 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10225 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 80
10226 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
15046 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 27
15047 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
15048 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 27
15450 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15451 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15452 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15453 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی تولید و بهرهبرداری ازگیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 4
16108 روزانه دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
10232 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 90
10233 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 55
10234 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 55
10235 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 55
10236 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 55
10237 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 55
15052 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15053 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54
10244 روزانه دانشگاه تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 25
10245 روزانه دانشگاه تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
10246 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10247 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم مهندسی با آزمون زن و مرد 25
10248 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک با آزمون زن و مرد 35
10249 روزانه دانشگاه تهران تهران فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 15
10250 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 110
10251 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 25
10252 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25
10253 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 75
10254 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 30
10255 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 90
10256 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10257 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10258 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 50
10259 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 120
10260 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
10261 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 25
10262 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 45
16110 روزانه دانشگاه تهران تهران دکترای پیوسته بیوتکنولوژی با آزمون زن و مرد 3 اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد). رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (شرایط در بخش پیوستها)
16111 روزانه دانشگاه تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16112 روزانه دانشگاه تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 3
16113 روزانه دانشگاه تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16114 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 4
16115 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 4
16116 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
16117 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 3
16118 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 3
16119 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 3
10268 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران علوم و مهندسی آب با آزمون زن 20
10269 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن 20
10270 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون مرد 20
15461 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس ابوریحان واقع در پاکدشت) تهران علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
10271 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25 توضیحات در بخش پیوستها
10272 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50 توضیحات در بخش پیوستها
16121 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم حسابداری با آزمون زن و مرد 3 توضیحات در بخش پیوستها
16122 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3 توضیحات در بخش پیوستها
16123 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 3 توضیحات در بخش پیوستها
16124 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) قم مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 3 توضیحات در بخش پیوستها
10266 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی آب با آزمون زن 20
10267 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون مرد 20
16120 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز اقتصاد کشاورزی با آزمون مرد 4
15458 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15459 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15460 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی واقع در کرج) البرز مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
10273 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 20
10274 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 20
10275 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 20
10276 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی فومن واقع در شهرستان فومن استان گیلان) گیلان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 20
10263 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) گیلان مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 25
10264 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) گیلان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 25
10265 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده فنی کاسپین واقع در رضوانشهر استان گیلان) گیلان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 25
10277 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10278 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 45
10279 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10280 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10281 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
15055 روزانه دانشگاه جهرم فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32
15056 روزانه دانشگاه جهرم فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32
15057 روزانه دانشگاه جهرم فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 32
15462 روزانه دانشگاه جهرم فارس علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15463 روزانه دانشگاه جهرم فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
10282 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10283 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10284 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10285 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
16125 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 6
15058 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 36
15059 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15464 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15465 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15466 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15467 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15468 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15469 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15470 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15471 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15472 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15473 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16126 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
16127 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 6
16571 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 4
16572 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 4
16573 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 4
16574 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 4
16575 روزانه دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن 3
10289 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10290 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10291 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 42
10292 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10293 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 25
10294 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10295 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 42
10296 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 42
16131 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16132 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 10
15063 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15064 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15065 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 43
15484 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 5
15485 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
16135 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 10
10305 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10306 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 70
10307 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 45
10308 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10309 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 65
10310 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 65
10311 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
10312 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 65
10313 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 50
16137 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16138 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری با آزمون زن و مرد 5
16139 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16140 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 6
16141 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
16142 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 5
15069 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15070 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15071 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 50
15491 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2 محل تحصیل پردیس شماره یک بوشهر
16143 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
10314 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 50
10315 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی جم) بوشهر مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
15488 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15489 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15490 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در حومه برازجان) بوشهر مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
10323 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25
10324 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 25
16148 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16149 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16150 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور بانکی با آزمون زن و مرد 3
16151 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت امور گمرکی با آزمون زن و مرد 3
16152 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون زن و مرد 3
16153 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 4
10316 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
10317 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10318 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز فیزیک با آزمون زن و مرد 40
10319 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 30
10320 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10321 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10322 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
16144 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
16145 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16146 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16147 روزانه دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) البرز علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 3
10325 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10326 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10327 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 45
10328 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50
10329 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10330 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 50
16154 روزانه دانشگاه دامغان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16155 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 16 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15072 روزانه دانشگاه دامغان سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15073 روزانه دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15074 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54
15075 روزانه دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54
15492 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 7
15493 روزانه دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
16158 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16
10335 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10336 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 35
10337 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10338 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
16160 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16161 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
15082 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15496 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقیانوس شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
15497 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 3
15498 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
16164 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 5
10340 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10341 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10342 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10343 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10344 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10345 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10346 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 50
10347 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 50
10348 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10349 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 35
10350 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نساجی با آزمون زن و مرد 35
10351 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 30
16166 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 10
16167 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16168 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16169 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 10
16170 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض با آزمون زن و مرد 10
16171 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 4
15087 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15088 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15089 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54
15502 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15503 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15504 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15505 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15506 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15507 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15508 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15509 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15093 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 18
15094 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15095 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
16177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16178 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
16179 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری جوانرود) کرمانشاه مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 4
10354 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10355 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10356 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 35
10357 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10358 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10359 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 35
10360 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 45
16180 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 4
15099 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32
15100 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15101 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 32
15102 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردان فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
15517 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15518 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 4
15519 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15520 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15521 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15522 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15523 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15524 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15525 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15526 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15527 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15528 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15529 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
16182 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
16183 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
16184 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10362 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
10363 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 55
10364 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10365 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10366 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیک با آزمون زن و مرد 50
10367 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 110
10368 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10369 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 35
10370 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10371 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10372 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 70
10373 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
10374 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 85
10375 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10376 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 35
16189 روزانه دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16190 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 9 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16191 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض با آزمون زن و مرد 9
16192 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
16193 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16194 روزانه دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری با آزمون زن و مرد 3
15545 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15546 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
15547 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15548 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15549 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15550 روزانه دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15551 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
10383 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10384 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 50
10385 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10386 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
16201 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
15121 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15122 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 45
15123 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 27
15124 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 27
10391 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10392 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 160
10393 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 35
10394 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30
10395 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10396 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 45
10397 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10398 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 120
10399 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 25
10400 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10401 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 100
16203 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16204 روزانه دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 5
16205 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 10
16206 روزانه دانشگاه سمنان سمنان گردشگری با آزمون زن و مرد 5
16207 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
16208 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 4
16209 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
16210 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 5
15129 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15130 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15131 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54
15132 روزانه دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54
15559 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15560 روزانه دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15561 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
16219 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16220 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 5
15565 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15566 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15567 روزانه دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
10413 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10414 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 50
16223 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 10
15571 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15572 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
16224 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
10417 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 55
10418 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 100
10419 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10420 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 41
10421 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10422 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 75
10423 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10424 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 18
10425 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10426 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
16227 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16228 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 5
16229 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16230 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 7
16231 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 2
16232 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 3
16233 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 2
15137 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 41
15138 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15139 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54
15575 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 8
15576 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15577 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
16240 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 7
10427 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 30
10428 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
15142 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 27
10429 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 40 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه کسب اطلاعات بیشتر در بخش پیوست ها ی دفتر چه (چند برابر ظرفیت اعلام می گردد از بین آنها با مصاحبه پذیرش صورت می گیرد)
10430 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه کسب اطلاعات بیشتر در بخش پیوست ها ی دفتر چه (چند برابر ظرفیت اعلام می گردد از بین آنها با مصاحبه پذیرش صورت می گیرد)
10431 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیک با آزمون زن و مرد 40 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه کسب اطلاعات بیشتر در بخش پیوست ها ی دفتر چه (چند برابر ظرفیت اعلام می گردد از بین آنها با مصاحبه پذیرش صورت می گیرد)
10432 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 100 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه کسب اطلاعات بیشتر در بخش پیوست ها ی دفتر چه (چند برابر ظرفیت اعلام می گردد از بین آنها با مصاحبه پذیرش صورت می گیرد)
10433 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 50 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه کسب اطلاعات بیشتر در بخش پیوست ها ی دفتر چه (چند برابر ظرفیت اعلام می گردد از بین آنها با مصاحبه پذیرش صورت می گیرد)
10434 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه کسب اطلاعات بیشتر در بخش پیوست ها ی دفتر چه (چند برابر ظرفیت اعلام می گردد از بین آنها با مصاحبه پذیرش صورت می گیرد)
10435 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40 * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه کسب اطلاعات بیشتر در بخش پیوست ها ی دفتر چه (چند برابر ظرفیت اعلام می گردد از بین آنها با مصاحبه پذیرش صورت می گیرد)
16242 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
16243 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 6
16244 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
16245 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
10436 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10437 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10438 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیک با آزمون زن و مرد 30
10439 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی برق با آزمون زن و مرد 58
10440 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 43
10441 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 58
10442 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
10443 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون زن و مرد 20
10444 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 58
10445 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10446 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 58
16246 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری گردشگری با آزمون زن و مرد 3
15146 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15579 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 3
15580 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15581 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15582 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15583 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15584 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15585 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15586 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15587 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
10458 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 60
10459 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10460 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10461 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک با آزمون زن و مرد 35
10462 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 25
10463 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون زن و مرد 25
10464 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10465 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10466 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 30
10467 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10468 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 100
10469 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 50
10470 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 24
10471 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
10472 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10473 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 40
16248 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16249 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 4
16250 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16251 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16252 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 6
16253 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16254 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 3
16255 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
15148 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15597 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 3
15598 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 3
15599 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15600 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15601 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15602 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
16264 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16265 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 3
16266 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
10488 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 30
10489 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
10490 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10491 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیزیک با آزمون زن و مرد 40
10492 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 25
10493 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 70
10494 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 32
10496 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 110 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
10497 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
10498 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 70 محل تحصیل پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور
16270 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16271 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 3
16272 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 7
16273 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 6
16274 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
16275 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
16276 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 3
16277 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 3
16278 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 3
10499 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 45
10500 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
10501 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10502 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10503 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیک با آزمون زن و مرد 35
10504 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10505 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10506 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
10507 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10508 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
10509 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
10510 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 80
10511 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10512 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
16279 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16280 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16281 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16282 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 7
16283 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی محض با آزمون زن و مرد 7 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16284 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 4
16285 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 4
15610 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 4
15611 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15612 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15613 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
10513 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 55
10514 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10515 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک با آزمون زن و مرد 50
10516 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 45
10517 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10518 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10519 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10520 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 80
10521 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 45
10522 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
16288 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16289 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 10
16290 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 10
16291 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 4
15615 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 5
15616 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15617 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
16292 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن 6 دانشجویان علاوه بر واحدهای تخصصی میبایست 22 واحد حـوزوی را نیز بگذرانند.  پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت سنجش
16293 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 12 دانشجویان علاوه بر واحدهای تخصصی میبایست 22 واحد حـوزوی را نیز بگذرانند.  پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت سنجش
16294 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و حکمت اسلامی با آزمون زن 3 دانشجویان علاوه بر واحدهای تخصصی میبایست 22 واحد حـوزوی را نیز بگذرانند.  پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت سنجش
16295 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فلسفه و کلام اسلامی با آزمون مرد 2 دانشجویان علاوه بر واحدهای تخصصی میبایست 22 واحد حـوزوی را نیز بگذرانند.  پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت سنجش
10523 روزانه دانشگاه شیراز فارس آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
10524 روزانه دانشگاه شیراز فارس ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
10525 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10526 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیک با آزمون زن و مرد 55
10527 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 90
10528 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25
10529 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
10530 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 20
10531 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10532 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 20
10533 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10534 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن 20
10535 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10536 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 25
16296 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16297 روزانه دانشگاه شیراز فارس اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 4
16298 روزانه دانشگاه شیراز فارس حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16299 روزانه دانشگاه شیراز فارس روانشناسی با آزمون زن 3
16300 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16301 روزانه دانشگاه شیراز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 4
16302 روزانه دانشگاه شیراز فارس گردشگری با آزمون زن و مرد 3
16303 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16304 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 2
16305 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت هتلداری با آزمون زن و مرد 2
15618 روزانه دانشگاه شیراز فارس ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15619 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15620 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15621 روزانه دانشگاه شیراز فارس علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15622 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15623 روزانه دانشگاه شیراز فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15624 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15625 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15626 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15627 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
10537 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران مهندسی برق با آزمون مرد 10 (شرایط در بخش پیوستها)  * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت سنجش
10538 روزانه دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تهران کاردان فنی برق با آزمون مرد 40 (شرایط در بخش پیوستها)  * پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشتهها پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت سنجش
10540 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی ایمنی با آزمون زن و مرد 40 محل تحصیل واحد آبادان
10541 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل واحد آبادان
10542 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل واحد آبادان
10543 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل واحد آبادان
10544 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 25
10545 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
10546 روزانه دانشگاه صنعت نفت (محل تحصیل اهواز) خوزستان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 90
10547 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10548 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 55
10549 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10550 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10551 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10552 روزانه دانشگاه صنعتی اراک مرکزی مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 35
10553 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی اپتیک و لیزر با آزمون زن و مرد 40
10554 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 55
10555 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 55
10556 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 45
10557 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10558 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 55
10559 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 45
10560 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 55
10561 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 40
10562 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی نساجی با آزمون زن و مرد 30
10563 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی هوافضا با آزمون زن و مرد 45
16307 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8
10564 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 50
10565 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 50
10566 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10567 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیک با آزمون زن و مرد 50
10568 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 180
10569 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 30
10570 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 65
10571 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 90
10572 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10573 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 90
10574 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10575 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10576 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10577 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
10578 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نساجی با آزمون زن و مرد 130
10579 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 30
16308 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 6
16309 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 6
10580 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 50
10581 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10582 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران فیزیک با آزمون زن و مرد 30
10583 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی انرژی با آزمون زن و مرد 30
10584 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 100
10585 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 60
10586 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 60
10587 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 35 برگزار میگردد. تخصصی است درپردیس دانشکده مهندسی دریا واقع در بندرعباس دو سال اول این رشته درتهران و دوسال پایانی که شامل دروس
10588 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50
10589 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 50
10590 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10591 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 70
10592 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10593 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10594 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 50
10595 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نساجی با آزمون زن و مرد 90
10596 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 30
10597 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا با آزمون زن و مرد 45
10747 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 30
10748 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 35
10749 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 85
10750 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 30
10751 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی ساخت و تولید با آزمون زن و مرد 30
10752 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 65
10753 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10754 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50
10755 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10756 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 15
10757 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10758 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 30
10759 روزانه دانشگاه صنعتی بابل مازندران مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 30
10612 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50
10613 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
10614 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10615 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10616 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10617 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 50
15153 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
15154 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 54
15155 روزانه دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 54
10622 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
10623 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 40
10624 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10625 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 30
10626 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 40
10627 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10628 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10629 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 30
10630 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10631 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 40
16310 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8
10632 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 30
10633 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10634 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 50
10635 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
10636 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35
16311 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 7
15161 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15628 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 3
15629 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15630 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15631 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15632 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15633 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
10638 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 60
10639 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران فیزیک با آزمون زن و مرد 40
10640 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 120
10641 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 50
10642 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 65
10643 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10644 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 110
10645 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 35
10646 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 35
10647 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مهندسی هوافضا با آزمون زن و مرد 40
16313 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8
10648 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
10649 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک با آزمون زن و مرد 35
10650 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 55
10651 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 40
10652 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 25
10653 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 50
10654 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10655 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 48
10656 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 50
10657 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 50
10658 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 25
15167 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز (محل تحصیل شهرستان ورزقان) آذربایجان شرقی کاردان فنی معدن صرفا سوابق مرد 72
10669 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 70
10670 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10671 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 55
10672 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 45
10673 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 95
10674 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان مهندسی نقشه برداری با آزمون زن و مرد 40
15168 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
15169 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 54
15170 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 54
10681 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10682 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 110
10683 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 35
10684 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10685 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10686 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10687 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 70
10688 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10689 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 20
10690 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10691 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10692 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
16314 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16315 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16316 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 4
15174 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15175 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 27
15176 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 36
15177 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 36
15640 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 5
15641 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15642 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
16320 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
10703 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 25
10704 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10705 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران فیزیک با آزمون زن و مرد 50
10706 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 150
10707 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 20
10708 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 80
10709 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 70
10710 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10711 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10712 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10713 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
10714 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 40
10715 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مهندسی هوافضا با آزمون زن و مرد 60
16322 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 5
16323 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی محض با آزمون زن و مرد 5
10718 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 42
10719 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10720 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 35
10721 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی انرژی با آزمون زن و مرد 35
10722 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی برق با آزمون زن و مرد 90
10723 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 35
10724 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 40
10725 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 45
10726 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10727 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 45
10737 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25
10738 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه علوم مهندسی با آزمون زن و مرد 25
10739 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 25
10740 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی برق با آزمون زن و مرد 60
10741 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی راه آهن با آزمون زن و مرد 25
10742 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30
10743 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25
10744 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10745 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10746 روزانه دانشگاه صنعتی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
10771 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 100
10772 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 70
10773 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10774 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 70
10775 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 45
10776 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 40
10777 روزانه دانشگاه صنعتی همدان همدان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 45
10716 روزانه دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی برق با آزمون مرد 55
10717 روزانه دانشگاه صنعتی هویزه - سوسنگرد (ویژه برادران) خوزستان مهندسی مکانیک با آزمون مرد 55
10785 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
16324 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 8
16325 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 3
16326 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16327 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 2
16328 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران گردشگری با آزمون زن و مرد 2
16329 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16330 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون زن و مرد 2
16331 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 2
16332 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 2
16333 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 3
16334 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت هتلداری با آزمون زن و مرد 2
16343 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون زن و مرد 3 (شرایط در بخش پیوستها)
10786 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 35
10787 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران فیزیک با آزمون زن و مرد 45
10788 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 120
10789 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی حمل و نقل ریلی با آزمون زن 25
10790 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی خط و سازههای ریلی با آزمون زن 25
10791 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 55
10792 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
10793 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10794 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 55
10795 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی ماشین های ریلی با آزمون زن و مرد 25
10796 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 34
10797 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 115
10798 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 60
10799 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 80
10800 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10801 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10802 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
10803 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10804 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 50
15195 روزانه دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 54
16345 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16617 روزانه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی - تهران تهران مددکاری اجتماعی با آزمون زن و مرد 3
16618 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اراک مرکزی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6
16619 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5 بدون خوابگاه
16620 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16621 روزانه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16623 روزانه دانشگاه علوم پزشکی البرز – کرج البرز مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16625 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 3
16626 روزانه دانشگاه علوم پزشکی ایلام ایلام مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16628 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 1 انتظامی و ارتش با ارایه گواهی عضویت رسمی از یگان خدمتی شرایط مندرج در بخش پیوستها - پذیرش از بین اعضـای نیروی
16629 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون مرد 1 پاسداران انقلاب اسلامی عضویت بسیجی و نهایتـا جـذب بصـورت بورسیه و اسـتخدام سـپاه شرایط مندرج در بخش پیوستهـا - پـذیرش از میان داوطلبـان بـا
16630 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله(عج) – تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون مرد 1 پشتیبانی نیروهای مسلح (بورسیه وزارت دفاع) نهایتــا جــذب بصــورت بورسیه و اســتخدام رســمی وزارت دفــاع و شرایط مندرج در بخش پیوسـتهـا - پـذیرش از میان داوطلبـان و پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16631 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بم کرمان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 2 ممنوعیت نقل و انتقال
16632 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5 ممنوعیت نقل و انتقال
16633 روزانه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6
16634 روزانه دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16635 روزانه دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4
16636 روزانه دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - بجنورد خراسان شمالی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
16637 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زابل سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16638 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4
16640 روزانه دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6
16641 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16642 روزانه دانشگاه علوم پزشکی سمنان سمنان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده بهداشت دامغان
16643 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شاهرود سمنان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16644 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4
16645 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی ومحیط زیست
16646 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی ومحیط زیست پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
10811 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران (محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست) تهران ایمنی صنعتی با آزمون زن و مرد 25
16650 روزانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فارس مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4
16651 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قزوین قزوین مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6
16652 روزانه دانشگاه علوم پزشکی قم قم مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16653 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16655 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سنندج کردستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16656 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6
16657 روزانه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16658 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16659 روزانه دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت گیلان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4 دانشکده بهداشت رشت عدم تعهد در ارایه خوابگـاه بـویژه بـرای پسـران - محـل تحصیل
16661 روزانه دانشگاه علوم پزشکی لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16662 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5
16664 روزانه دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4
16665 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه
16666 روزانه دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4 عدم تعهد در ارایه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16667 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 6
16668 روزانه دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده پیراپزشکی ابرکوه
10813 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10814 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی با آزمون زن و مرد 20
10815 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
15646 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15647 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15648 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15649 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15650 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15651 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15652 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
16346 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
10816 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10817 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
10818 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
16347 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 4
15653 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15654 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15655 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15656 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15657 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15658 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15659 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15660 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15661 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 3
15662 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
10822 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10823 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
10824 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
15673 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی پایدار صرفا سوابق زن و مرد 2
15674 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 2
15675 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 2
15676 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی جنگل صرفا سوابق زن و مرد 2
15677 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15678 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15679 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
15680 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 2
15681 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع چوب و فرآوردههای سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15682 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 2
15683 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15684 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2
16349 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 4
10825 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مخابرات و الکترونیک دریایی با آزمون زن 45
10826 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی دریا با آزمون زن 45
10827 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی ماشین آلات دریایی با آزمون مرد 45
16351 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16352 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون زن و مرد 6
15698 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 5
15699 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 2
15700 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 2
16355 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
16357 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 6
16359 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 6
16361 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل زاهدان) سیستان وبلوچستان علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 6
16363 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 6
16364 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 6
16369 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 6
16371 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 6
16373 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 7
16375 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 6
16367 روزانه دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 6
10831 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 40
10832 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
10833 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10834 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیک با آزمون زن و مرد 30
10835 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی برق با آزمون زن و مرد 100
10836 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 25
10837 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 25
10838 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 48
10839 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 30
10840 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 35
10841 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 70
10842 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 20
10843 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10844 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
10845 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 50
10846 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 24
10847 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی هوافضا با آزمون زن و مرد 24
16377 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16378 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 4
16379 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16380 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 4
16381 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 5
16382 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض با آزمون زن و مرد 5
16383 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 3
16384 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16385 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 2
16386 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 2
15704 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 2
15918 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 2
10863 روزانه دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن 80
10864 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 40
10865 روزانه دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10866 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی برق با آزمون زن و مرد 30
10867 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 30
10868 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30
10869 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 30
15201 روزانه دانشگاه فسا فارس آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15202 روزانه دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 45
15203 روزانه دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 45
15710 روزانه دانشگاه فسا فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 2
15308 روزانه دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم مهندسی صرفا سوابق زن 32
15309 روزانه دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 32
15310 روزانه دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 32
10876 روزانه دانشگاه قم قم آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 110
10877 روزانه دانشگاه قم قم علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 90
10878 روزانه دانشگاه قم قم فیزیک با آزمون زن و مرد 120
10879 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی برق با آزمون زن و مرد 70
10880 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 60
10881 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی صنایع با آزمون مرد 40
10882 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 60
10883 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10884 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 40
10885 روزانه دانشگاه قم قم مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
16397 روزانه دانشگاه قم قم علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16398 روزانه دانشگاه قم قم حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16399 روزانه دانشگاه قم قم شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 16
16400 روزانه دانشگاه قم قم علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 6
16401 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
16402 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 6
15207 روزانه دانشگاه قم قم ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 122
15712 روزانه دانشگاه قم قم زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن 3
10886 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان آمار و کاربردها با آزمون زن و مرد 24
10887 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها با آزمون زن و مرد 70
10888 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 24
10889 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک با آزمون زن و مرد 63
10890 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیزیک مهندسی با آزمون زن و مرد 28
10891 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 70
10892 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 24
10893 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 24
10894 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 24
10895 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 35
10896 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 27
10897 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 17
10898 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 77
10899 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 24
16403 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16404 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 5
16405 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 5
16406 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
10913 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی آب با آزمون زن و مرد 20
10914 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی برق با آزمون زن و مرد 80
10915 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شهرسازی با آزمون زن و مرد 35
10916 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 45
10917 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 60
10918 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 40
10919 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 60
10920 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 20
10921 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معدن با آزمون زن و مرد 60
10922 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی معماری با آزمون زن و مرد 35
10923 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 60
10924 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
16411 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 4
16412 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان