دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع پذیرش در دانشگاه پردیس خودگردان و در رشته گروه ریاضی و فنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15113 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 32 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15114 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 32 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15115 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 41 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15116 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 32 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15117 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 41 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15543 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15544 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15911 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15912 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10598 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران علوم کامپیوتر با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10599 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی انرژی با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10600 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی برق با آزمون زن و مرد 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10601 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پزشکی با آزمون زن و مرد 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10602 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی پلیمر با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10603 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی دریا با آزمون زن و مرد 10 برگزار میگردد. - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تخصصی است در پردیس دانشکده مهندسی دریا واقع دربندرعباس دوسال اول این رشته در تهران و دوسال پایانی که شامل دروس
10604 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی شیمی با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10605 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی صنایع با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10606 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی عمران با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10607 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی کامپیوتر با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10608 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مکانیک با آزمون زن و مرد 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10609 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی مواد و متالورژی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10610 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی نفت با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10611 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مهندسی هوافضا با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15182 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 27
15183 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 27
15184 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 27
15185 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 27
15186 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 27
15187 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی هوافضا صرفا سوابق زن و مرد 27
16622 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15054 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع جزیره کیش) هرمزگان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 27
15908 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع جزیره کیش) هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 2
16639 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 2
16647 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 2 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی ومحیط زیست
16648 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 2 محل تحصیل دانشکده سلامت ایمنی ومحیط زیست پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16649 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 1 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
16663 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 1

نظر خود را بنویسید