دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع پذیرش در دانشگاه پردیس خودگردان و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15113 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15114 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15115 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15116 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15117 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15543 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15544 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15911 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15912 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15182 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 3
15183 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
15184 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 3
15185 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 3
15186 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 3
15187 پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (محل تحصیل پردیس بین الملل کیش) هرمزگان مهندسی هوافضا صرفا سوابق زن و مرد 3
11832 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل پزشکی با آزمون زن و مرد 36 بدون خوابگاه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11833 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل داروسازی با آزمون زن و مرد 15 بدون خوابگاه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11834 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اردبیل اردبیل دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 15 بدون خوابگاه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11853 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی پزشکی با آزمون زن و مرد 36 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11854 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی داروسازی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11855 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ارومیه آذربایجان غربی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11879 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پزشکی با آزمون زن و مرد 50 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11880 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان داروسازی با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11881 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 18 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11882 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11883 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11884 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11885 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11886 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11887 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11888 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11889 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11890 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11891 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فناوری اطلاعات سلامت با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11892 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11893 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11894 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11895 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11896 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مامایی با آزمون زن 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11897 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11898 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان هوشبری با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16622 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اصفهان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
11932 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران پزشکی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11970 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران پزشکی با آزمون زن و مرد 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11971 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11972 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بابل مازندران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12015 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان پزشکی با آزمون زن و مرد 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12016 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس هرمزگان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12073 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 4
12074 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12075 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی پزشکی با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12076 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12077 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی داروسازی با آزمون زن و مرد 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12078 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز آذربایجان شرقی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تبریز
12107 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 50 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
15054 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع جزیره کیش) هرمزگان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 3
15908 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع جزیره کیش) هرمزگان حقوق صرفا سوابق زن و مرد 2
12129 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12130 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان پزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12131 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان داروسازی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12132 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12133 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12134 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12135 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12136 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور - اهواز خوزستان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12230 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 5
12231 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12232 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 3
12233 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5
12236 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون زن و مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12237 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان پزشکی با آزمون زن و مرد 13 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12238 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12239 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 12 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12240 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16639 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 8
12254 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12255 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12256 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان پزشکی با آزمون زن و مرد 41 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12257 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان داروسازی با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12258 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12350 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران داروسازی با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12351 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12352 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12353 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12354 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران بینایی سنجی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12355 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12356 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران پرستاری با آزمون زن و مرد 30 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12357 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتو درمانی با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12358 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران تکنولوژی پرتوشناسی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12359 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران شنوایی شناسی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12360 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12361 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 6 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12362 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12363 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12364 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران علوم و صنایع غذایی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12365 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12366 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردرمانی با آزمون زن و مرد 4 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12367 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12368 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران کاردانی تکنسین پروتزهای دندانی با آزمون زن و مرد 2 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
16647 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست
16648 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16649 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - تهران تهران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 3 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه واقع در تهران
12464 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (محل تحصیل آران و بیدگل) اصفهان پزشکی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12500 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12501 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5
12502 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 4
12503 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان هوشبری با آزمون زن و مرد 5
12506 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پرستاری با آزمون زن و مرد 5 محل تحصیل دانشکده پرستاری و مامایی رازی
12507 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان پزشکی با آزمون زن و مرد 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12508 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان داروسازی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12509 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمان کرمان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 7 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12536 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12537 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه پزشکی با آزمون زن و مرد 15 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12538 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه داروسازی با آزمون زن و مرد 10 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12539 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه کرمانشاه دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 8 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12551 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پرستاری با آزمون زن و مرد 22
12552 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 4
12553 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان علوم تغذیه با آزمون زن و مرد 5
12554 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان مامایی با آزمون زن 3
12555 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان پزشکی با آزمون زن و مرد 50 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12556 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گلستان - گرگان گلستان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 17 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12587 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان پزشکی با آزمون زن و مرد 35 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12588 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - رشت (محل تحصیل واحد بین الملل واقع در بندر انزلی) گیلان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 17 عدم تعهد در ارائه خوابگاه بویژه برای پسران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12634 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 8
12635 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5
12636 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران بهداشت عمومی با آزمون زن و مرد 5
12637 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 7
12638 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 7 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12639 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مامایی با آزمون زن 5
12640 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت محیط با آزمون زن و مرد 5
16663 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری مازندران مهندسی بهداشت حرفهای و ایمنی کار با آزمون زن و مرد 4
12643 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 6
12644 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری آمل) مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12648 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران - ساری (محل تحصیل دانشکده پرستاری بهشهر) مازندران پرستاری با آزمون زن و مرد 5
12649 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) مازندران پزشکی با آزمون زن و مرد 14
12650 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مازندران ساری (محل تحصیل پردیس خودگردان رامسر) مازندران داروسازی با آزمون زن و مرد 25
12670 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 22 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
12671 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی پزشکی با آزمون زن و مرد 23 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12672 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی داروسازی با آزمون زن و مرد 25 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12673 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی مشهد خراسان رضوی دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 24 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12698 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 20 بدون خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12699 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اتاق عمل با آزمون زن و مرد 5
12700 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان اعضای مصنوعی با آزمون زن و مرد 3
12701 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12702 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پرستاری با آزمون زن و مرد 20 عدم تعهد در ارائه خوابگاه پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12703 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5 بدون خوابگاه
12704 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان فیزیوتراپی با آزمون زن و مرد 5
12705 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کاردرمانی با آزمون زن و مرد 4
12706 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان کتابداری در شاخه پزشکی با آزمون زن و مرد 4 بدون خوابگاه
12707 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان گفتار درمانی با آزمون زن و مرد 4
12708 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان مامایی با آزمون زن 5 عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12712 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان پزشکی با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12713 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان داروسازی با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12714 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی همدان همدان دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 14 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه عدم تعهد در ارائه خوابگاه
12739 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد علوم آزمایشگاهی با آزمون زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12740 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پزشکی با آزمون زن و مرد 50 محل تحصیل واحدبینالملل واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12741 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد داروسازی با آزمون زن و مرد 20 محل تحصیل واحدبینالملل واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12742 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد دندانپزشکی با آزمون زن و مرد 16 محل تحصیل واحدبینالملل واقع در احمدآباد مشیر خوابگاه خودگردان پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
12743 پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی یزد یزد پرستاری با آزمون زن و مرد 45 محل تحصیل واحد بینالملل واقع در احمدآباد مشیر پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید