دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1397 در نوع پذیرش در دانشگاه نوبت دوم و در رشته گروه علوم تجربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
15301 نوبت دوم آموزشکده فنی نقشه برداری - سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهران کاردانی فنی عمران صرفا سوابق مرد 7
15304 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15305 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15306 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15307 نوبت دوم دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار اصفهان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15316 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
15317 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
15318 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 3
15319 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 3
15876 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15877 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15878 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15879 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15880 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16582 نوبت دوم دانشکده کشاورزی و دامپروری تربت جام خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 24
15380 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15381 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15382 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 9
11503 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی دامپزشکی با آزمون زن 5
16013 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16014 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد روانشناسی با آزمون مرد 3
16015 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت دولتی با آزمون مرد 3
15386 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15387 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 9
15388 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
16018 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 8
16019 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد کاردانی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6
11507 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11513 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 5
11514 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 5
16036 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16037 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حسابداری با آزمون زن و مرد 5
16038 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
16039 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16040 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 2
16041 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 2
11518 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست شناسی گیاهی با آزمون زن 9
11519 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران زیست فناوری با آزمون زن 8
11520 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران میکروبیولوژی با آزمون زن 9
16049 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم اقتصادی با آزمون زن 3
16050 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران حسابداری با آزمون زن 2
16051 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران روانشناسی با آزمون زن 3
16052 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی کاربردی با آزمون زن 48 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16053 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران شیمی محض با آزمون زن 8
16054 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن 2
16055 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن 2
16056 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران مدیریت مالی با آزمون زن 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11525 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بهداشت مواد غذایی با آزمون زن و مرد 10
11526 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 10
11527 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
16060 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16061 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون زن و مرد 3
16062 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
11529 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15009 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15010 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15011 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15403 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15404 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15405 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15406 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 9
15407 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
15408 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15906 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 1
15907 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 1
16064 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
16065 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15014 نوبت دوم دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 1
15015 نوبت دوم دانشگاه ایلام محل تحصیل آموزشکده کشاورزی دهلران ایلام کاردانی تکنولوژی ماشینهای کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 1
16002 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان علوم اقتصادی با آزمون مرد 6
15003 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15004 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
16004 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16
16071 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی حسابداری با آزمون زن و مرد 3
15024 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15025 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15026 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 1
15027 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 1
15028 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 1
15029 نوبت دوم دانشگاه بزرگمهر قاینات خراسان جنوبی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 1
16084 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16085 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 3
11536 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 20
15034 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 2
15035 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 1
15424 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
16087 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 8
16088 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
16089 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
49002 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 1
49004 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 1
49006 نوبت دوم دانشگاه بیرجند (محل تحصیل آموزشکده فنی فردوس) خراسان جنوبی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 1
11545 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11546 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بهداشت و بازرسی گوشت با آزمون زن و مرد 12
11547 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 20
11548 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 10
11549 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 10
11550 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 18
11551 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16101 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 11
16102 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16103 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16104 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 16 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16105 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی محض با آزمون زن و مرد 14
16106 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 7
16107 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 7
15435 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15437 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15438 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 8
15439 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 8
15440 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 11
15040 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از آموزشکده فنی مهندسی مرند
15041 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل آموزشکده فنی مهندسی مرند) آذربایجان شرقی کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 2
15044 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردانی فنی خط و ابنیه صرفا سوابق زن و مرد 2
15045 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده فنی و مهندسی میانه) آذربایجان شرقی کاردانی فنی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 2
15444 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15445 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15446 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
15447 نوبت دوم دانشگاه تبریز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی اهر) آذربایجان شرقی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18 به دانشگاه تبریز وجود ندارد. امکان انتقال از دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی اهر
11559 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت مواد غذایی با آزمون زن و مرد 15
11560 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 15
11561 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران زیست فناوری با آزمون زن و مرد 15
11562 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11563 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11564 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران بهداشت و بازرسی گوشت صرفا سوابق زن و مرد 15
15449 نوبت دوم دانشگاه تخصصی فنّاوریهای نوین آمل مازندران کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 18
15049 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعات صرفا سوابق زن و مرد 2
15050 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 2
15051 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 2
15454 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15455 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15456 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15457 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 18
16109 نوبت دوم دانشگاه تربت حیدریه خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 8
11572 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران دامپزشکی با آزمون زن و مرد 50
11589 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15060 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15061 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
15062 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15474 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 14
15475 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 36
15476 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15477 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15478 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 14
15479 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15480 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15481 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15482 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 14
15483 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
16128 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
16129 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 24
16130 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 24
16576 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم حسابداری با آزمون زن 11
16577 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم علوم قرآن و حدیث با آزمون زن 9
16578 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم فقه و حقوق اسلامی با آزمون زن 9
16579 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت بازرگانی با آزمون زن 9
16580 نوبت دوم دانشگاه حضرت معصومه(ع) – قم (ویژه خواهران) قم مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن 8
11592 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 8
11593 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 14 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16133 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
16134 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 10
15066 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15067 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15068 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15486 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 7
15487 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 11
15909 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 3
16136 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 10
11602 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 8
11603 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 8
16156 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16157 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15076 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15077 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15078 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15079 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15080 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15081 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15494 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 13
15495 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 7
16159 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
16162 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16163 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
15083 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15084 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 3
15085 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 4
15086 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15499 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان اقیانوس شناسی صرفا سوابق زن و مرد 27
15500 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 27
15501 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
16165 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 20
11609 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11610 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11611 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16172 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16173 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه روانشناسی با آزمون زن و مرد 12
16174 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8
15090 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15091 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15092 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15510 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15511 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15512 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15513 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15514 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15515 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15516 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15910 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مشاوره صرفا سوابق زن و مرد 1
16175 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
16176 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 18 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15096 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 2
15097 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 2
15098 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه (محل تحصیل دانشکده سنقر) کرمانشاه مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
11613 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
16181 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 6
11616 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن و مرد 20
11617 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15103 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15104 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15105 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
15106 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15107 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 3
15108 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شهرسازی صرفا سوابق زن و مرد 2
15109 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 5
15110 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی معماری صرفا سوابق زن و مرد 2
15111 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15112 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان کاردانی فنی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
15530 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15531 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 18
15532 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15533 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15534 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15535 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 14
15536 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن 18
15537 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15538 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15539 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15540 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق مرد 18
15541 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 14
15542 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16185 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16186 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 16
16187 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16188 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11622 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 5
11623 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 10
11624 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 10
11625 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 10
16195 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان روانشناسی با آزمون زن و مرد 11 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16196 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16197 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16198 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 2
16199 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16200 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان کاردانی حسابداری با آزمون زن و مرد 2
15118 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15119 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15120 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15552 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 9
15553 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15554 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15555 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15556 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15557 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 9
15558 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
15913 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 1
16202 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
15125 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15126 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15127 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15128 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 1
11630 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 20
11631 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 45
11632 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 30
11633 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
16211 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16212 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16213 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 40 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16214 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 14
16215 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
16216 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16217 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16218 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 9
15133 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آمار صرفا سوابق زن و مرد 5
15134 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 5
15135 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15136 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15562 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15563 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15564 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15914 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 2
11635 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد) سمنان کاردانی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 40
16221 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
16222 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی مهدی شهر) سمنان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15568 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15569 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 14
15570 نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی مهدی شهر) سمنان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 14
15573 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15574 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
15915 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 1
16225 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16226 نوبت دوم دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 20
16234 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16235 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 3
16236 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 9 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16237 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 6
16238 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 8
16239 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی با آزمون زن و مرد 6
15140 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15141 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 2
15578 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16241 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15143 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 2
15144 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15145 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن خاش) سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 2
11644 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری دامپزشکی با آزمون زن و مرد 5
11645 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 5
11646 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 5
11647 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 5
16247 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 2
15147 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15588 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15589 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 4
15590 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 4
15591 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 4
15592 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 4
15593 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 4
15594 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 4
15595 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15596 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 4
11653 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 45 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11654 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 10
11655 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 10
16256 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16257 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 4
16258 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16259 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 5
16260 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
11656 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 15
15149 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آمار صرفا سوابق زن و مرد 3
15150 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
15603 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
15604 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 9
15605 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
15606 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 14
15607 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 14
15608 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 14
15609 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 14
15916 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و حقوق اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 1
16261 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 12
16262 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 24
16263 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 24
16267 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان حسابداری با آزمون زن 12
16268 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن 9
16269 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان (محل تحصیل مرکز آموزش عالی بافت) کرمان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 12
11666 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 50 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16286 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حسابداری با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16287 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15614 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 36 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15194 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بابل مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15156 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15157 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 3
15158 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 2
15159 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 3
15160 نوبت دوم دانشگاه صنعتی بیرجند خراسان جنوبی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 2
16312 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8
15162 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15634 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
15635 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 9
15636 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 9
15637 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 9
15638 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 9
15639 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
15163 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15171 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15172 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15173 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
16317 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16318 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16319 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
11686 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 10
15178 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
15179 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15180 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 1
15181 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15643 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
15644 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15645 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
16321 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 16
16335 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 24
16336 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16337 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 5
16338 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 3
16339 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
16340 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت بیمه با آزمون زن و مرد 3
16341 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 3
16342 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 3
16344 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی – تهران (محل تحصیل موسسه آموزش عالی بیمه اکو) تهران مدیریت بیمه اکو با آزمون زن و مرد 9 (شرایط در بخش پیوستها) پذیرش با شرایط خاص و دارای مصاحبه (اسامی چند برابر ظرفیت متقاضیان این رشته پس از اتمام مرحله انتخاب رشته، استخراج و برای انجام مصاحبه و سایر مراحل گزینش از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش اعلام خواهد شد
15196 نوبت دوم دانشگاه علم و فنّاوری مازندران - بهشهر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
11691 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 10
11692 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 10
16348 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 8
15663 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 9
15664 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15665 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15666 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 9
15667 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 9
15668 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 9
15669 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
15670 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 9
15671 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 9
15672 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
11695 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15197 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
15198 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 2
15199 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15685 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15686 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15687 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15688 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 9
15689 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15690 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 9
15691 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 18
15692 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 9
15693 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15694 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع چوب و فراورده های سلولزی صرفا سوابق زن و مرد 9
15695 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی صنایع مبلمان صرفا سوابق زن و مرد 9
15696 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
15697 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16350 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
16353 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16354 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت و بازرگانی دریایی با آزمون زن و مرد 3
15701 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 9
15702 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 9
15703 نوبت دوم دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 9
16356 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل آمل) مازندران علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 18
16358 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل تهران) تهران علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 18
16360 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 18
16362 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل دولت آباد اصفهان) اصفهان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 18
16365 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 18
16366 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل شیراز) فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون زن و مرد 18
16370 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل کرمانشاه) کرمانشاه علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 18
16372 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مراغه) آذربایجان شرقی علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 18
16374 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل مشهد) خراسان رضوی علوم قرآن و حدیث با آزمون زن و مرد 19
16376 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه - قم (محل تحصیل میبد) یزد علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 18
16368 نوبت دوم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - سازمان اوقاف و امور خیریه – قم (محل تحصیل قم) قم علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 18
11712 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 34 در اولین نیمسال تحصیلی موافقت نمیشود. با مرخصی تحصیلی دانشجویان نوبت دوم، پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11713 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بهداشت مواد غذایی با آزمون زن و مرد 15
11714 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زمین شناسی با آزمون زن و مرد 15
11715 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 13
11716 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 13
11717 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زیست شناسی گیاهی با آزمون زن و مرد 13
11718 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11719 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 13
11720 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی محیط زیست با آزمون زن و مرد 15
11721 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 15
11722 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی با آزمون زن و مرد 13
11723 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی فضای سبز با آزمون زن و مرد 13
16387 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 8
16388 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 10
16389 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16390 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
16391 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 10
16392 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی محض با آزمون زن و مرد 10
16393 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون زن و مرد 6
16394 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
16395 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 3
16396 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 3
15705 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 15
15706 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 12
15707 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 12
15708 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 13
15709 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 15
15919 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادیان و عرفان صرفا سوابق زن و مرد 1
11725 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان زیست شناسی سلولی و مولکولی صرفا سوابق زن 40
15200 نوبت دوم دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) - سمنان سمنان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11727 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 5
15204 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15205 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15206 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15711 نوبت دوم دانشگاه فسا فارس مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 14
15311 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی علوم مهندسی صرفا سوابق زن 2
15312 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 2
15313 نوبت دوم دانشگاه فنّاوریهای نوین سبزوار- حضرت زینب (س) (ویژه خواهران) خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن 2
11730 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زیست فناوری با آزمون زن و مرد 9
16407 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16408 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 9
16409 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی محض با آزمون زن و مرد 9
16410 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
15208 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 3
16418 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 11 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16419 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حسابداری با آزمون زن و مرد 11 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16420 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 11 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
11736 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 15
15213 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی ماشینهای صنایع غذایی صرفا سوابق زن و مرد 2
15214 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15723 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15724 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15725 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15726 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15727 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15728 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 14
15729 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15730 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15731 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15732 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
15920 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی صرفا سوابق زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16423 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 8
11739 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 10
16429 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 5
16430 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8
16431 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
15227 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15228 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15229 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15735 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15736 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
16433 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 3
15230 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان (محل تحصیل دانشکده فنی ومهندسی علیآباد کتول) گلستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 1
15744 نوبت دوم دانشگاه گنبد گلستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
11745 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 5
11746 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 5
11747 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی صنایع غذایی (کشاورزی) با آزمون زن و مرد 20
11748 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 20
16451 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 12
16452 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اقتصاد کشاورزی با آزمون زن و مرد 16
16453 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16454 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16455 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 4
16456 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی محض با آزمون زن و مرد 4
16457 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 9
16458 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
16459 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 12
15235 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15751 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 4
15752 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 4
15753 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15754 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15755 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15756 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15923 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم قرآن و حدیث صرفا سوابق زن و مرد 2
15761 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 18
15762 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15763 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15764 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت (محل تحصیل دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا) گیلان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
11753 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11754 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم آزمایشگاهی دامپزشکی با آزمون زن و مرد 15
11755 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 15
16464 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 9
16465 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان روانشناسی با آزمون زن و مرد 5
16466 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 12
16467 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 9
11757 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 10
15240 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15241 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15242 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15243 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی مکانیک بیوسیستم (کشاورزی) صرفا سوابق زن و مرد 2
15775 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 14
15776 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی جانوری صرفا سوابق زن و مرد 14
15777 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 14
15778 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15779 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15780 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 9
15781 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 9
15782 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 9
15783 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 9
15784 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
15785 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
16469 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 12
11763 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی جانوری با آزمون زن و مرد 30
11764 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی سلولی و مولکولی با آزمون زن و مرد 20
11765 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 20
16486 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 14
16487 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16488 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
16489 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 24
16490 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی محض با آزمون زن و مرد 24
16491 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 6
16492 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 14
16493 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 14
15248 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15249 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15250 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 5
15787 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران اقیانوس شناسی صرفا سوابق زن و مرد 18
15788 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 27
16495 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 12
15925 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
11772 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی زیست فناوری با آزمون زن و مرد 10
11773 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 10
11774 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی میکروبیولوژی با آزمون زن و مرد 10
16503 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16504 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 8
15254 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15806 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 9
15807 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 9
15808 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
16506 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
16509 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان روانشناسی با آزمون زن و مرد 6
15258 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 4
15259 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15817 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15818 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15819 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15820 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 18
15821 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15822 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15823 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 18
16510 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 16 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15190 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی انرژی صرفا سوابق زن و مرد 2
15191 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 3
15192 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 3
15193 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فنّاوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 3
15263 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15264 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15265 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 2
11780 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 15
15851 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 14 میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی
15852 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 14 میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی
15853 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس (محل تحصیل مجتمع آموزش عالی میناب) هرمزگان مهندسی فضای سبز صرفا سوابق زن و مرد 14 میناب به دانشگاه هرمزگان وجود ندارد. امکان مهمانی و انتقال دانشجویان از مجتمع آموزش عالی
16541 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان حسابداری با آزمون زن و مرد 3
16542 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان روانشناسی با آزمون زن و مرد 3
16543 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان شیمی محض با آزمون زن و مرد 8
16544 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت امور گمرکی با آزمون زن و مرد 3
16545 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 3
16546 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 3
16547 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 3
15843 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان اقیانوس شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15844 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 9
15845 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان زیست شناسی دریا صرفا سوابق زن و مرد 18
15846 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی شیلات صرفا سوابق زن و مرد 18
15847 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 4
16548 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس هرمزگان علوم ورزشی صرفا سوابق زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
16519 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 5
16520 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 5
16521 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت دولتی با آزمون زن و مرد 5
16522 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مدیریت کسب و کارهای کوچک با آزمون زن و مرد 5
15270 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15271 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15272 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15273 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 2
15274 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 2
15275 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 2
15276 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15277 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 2
15278 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 2
15828 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 14
15829 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 14
15831 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان علوم و مهندسی محیط زیست صرفا سوابق زن و مرد 14
16528 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 6
16529 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان حسابداری با آزمون زن و مرد 6
16530 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 6
16531 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت صنعتی با آزمون زن و مرد 6
11778 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15283 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان آمار صرفا سوابق زن و مرد 2
15284 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15285 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی آب صرفا سوابق زن و مرد 2
15286 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 3
15287 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 3
15835 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15836 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان علوم و مهندسی خاک صرفا سوابق زن و مرد 18
15837 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 18
15927 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا سوابق زن و مرد 2
16533 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 16
11782 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی گیاه پزشکی با آزمون زن و مرد 10
16552 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم اقتصادی با آزمون زن و مرد 3
16553 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد روانشناسی با آزمون زن و مرد 2
15291 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد آمار صرفا سوابق زن و مرد 1
15292 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 1
15293 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیک صرفا سوابق زن و مرد 1
15859 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زیست شناسی گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
15860 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 9
15861 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی جنگلداری صرفا سوابق زن و مرد 9
15862 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 9
15863 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 9
16555 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی محض صرفا سوابق زن و مرد 8
15296 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردانی فنی عمران صرفا سوابق مرد 1
15297 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده صنعت و معدن چرام) کهگیلویه وبویراحمد کاردانی فنی مکانیک صرفا سوابق مرد 1
16557 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد شیمی کاربردی با آزمون زن و مرد 4
15299 نوبت دوم دانشگاه یاسوج (محل تحصیل دانشکده نفت و گاز گچساران) کهگیلویه وبویراحمد کاردانی فنی جوشکاری صرفا سوابق مرد 1
16568 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد حسابداری با آزمون زن و مرد 12
16569 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد روانشناسی با آزمون زن و مرد 13
16570 نوبت دوم دانشگاه یزد (محل تحصیل پردیس مهریز) یزد مدیریت بازرگانی با آزمون زن و مرد 12
16589 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت جهانگردی با آزمون زن و مرد 6
15331 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان ریاضیات و کاربردها صرفا سوابق زن و مرد 2
15332 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15333 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان علوم مهندسی صرفا سوابق زن و مرد 2
15334 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 2
15335 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 2
15336 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی فنی جوشکاری صرفا سوابق زن و مرد 2
16592 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6
16593 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا سوابق زن و مرد 6
16594 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی بم کرمان کاردانی مدیریت صنعت جهانگردی-مدیریت هتلداری صرفا سوابق زن و مرد 6
15321 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 5 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
15322 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی زرند کرمان کاردانی معماری صرفا سوابق زن و مرد 6
16596 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان حسابداری با آزمون زن و مرد 8
11787 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی گیاه پزشکی صرفا سوابق زن و مرد 20
15340 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 3
15341 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
15342 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 3
15892 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 18
15893 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم دامی صرفا سوابق زن و مرد 18
15894 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15895 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15896 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تکنولوژی تولیدات گیاهی صرفا سوابق زن و مرد 27
15897 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی علمی - کاربردی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی و معطر صرفا سوابق زن و مرد 27
15898 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان کاردانی تولید و فرآوری خرما صرفا سوابق زن و مرد 27
16599 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان علوم اقتصادی صرفا سوابق زن و مرد 8
16600 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی سراوان سیستان وبلوچستان اقتصاد کشاورزی صرفا سوابق زن و مرد 16
15325 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان فیزیک مهندسی صرفا سوابق زن 2
15326 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی صنایع صرفا سوابق زن 2
15883 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان ترویج و آموزش کشاورزی صرفا سوابق زن 18
15884 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن 18
16585 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان شیمی کاربردی صرفا سوابق زن 16
16586 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فاطمیه نهاوند (ویژه خواهران) همدان علوم ورزشی صرفا سوابق زن 3
15347 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی برق صرفا سوابق زن و مرد 3
15348 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 3
15349 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 3
15350 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی عمران صرفا سوابق زن و مرد 3
15351 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی کامپیوتر صرفا سوابق زن و مرد 3
15352 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مکانیک صرفا سوابق زن و مرد 3
15353 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین خراسان شمالی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 3
16603 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت بازرگانی با آزمون مرد 9
16604 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مدیریت صنعتی با آزمون زن 9
15358 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی شیمی صرفا سوابق زن و مرد 3
15359 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی صنایع صرفا سوابق زن و مرد 3
15360 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی معدن صرفا سوابق زن و مرد 3
15361 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی مواد و متالورژی صرفا سوابق زن و مرد 3
15902 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی زمین شناسی صرفا سوابق زن و مرد 27
15903 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی علوم باغبانی صرفا سوابق زن و مرد 18
15904 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی مهندسی طبیعت صرفا سوابق زن و مرد 18
15929 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی باستان شناسی صرفا سوابق زن و مرد 2
16606 نوبت دوم مجتمع آموزش عالی گناباد خراسان رضوی شیمی کاربردی صرفا سوابق زن و مرد 24
15931 نوبت دوم مرکز آموزش عالی فیروز آباد فارس جغرافیا صرفا سوابق زن و مرد 1
15372 نوبت دوم مرکز آموزش عالی محلات (ویژه برادران) مرکزی علوم کامپیوتر صرفا سوابق مرد 2
15374 نوبت دوم مرکز آموزش عالی ممسنی فارس کاردانی نقشه برداری صرفا سوابق زن و مرد 2

نیمه متمرکز

کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع پذیرش جنسیت ظرفیت توضیحات
18665 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون زن 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18666 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18667 نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) تهران علوم ورزشی با آزمون زن 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18668 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 8 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18669 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان علوم ورزشی با آزمون مرد 3 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18670 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 4 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18671 نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18672 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18673 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18674 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18675 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون مرد 2 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18676 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان علوم ورزشی با آزمون زن 2 محل تحصیل پردیس خواهران پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18677 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18678 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 12 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی
18679 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی علوم ورزشی با آزمون زن و مرد 6 پذیرش در نیمسال دوم تحصیلی

نظر خود را بنویسید