دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 99 در رشته گروه زبان های خارجی و گرایش مترجمی زبان انگلیسی

این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کنکور نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد رشته دانشگاه نوع پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
35002 متمرکز روزانه دانشگاه اراک مرکزی مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 40 (پذیریش در نیمسال دوم)
35008 متمرکز روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 20
35012 متمرکز نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 10
35020 متمرکز روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 40 اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر رشته می باشد
35021 متمرکز روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 35
35023 متمرکز روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 30
35034 متمرکز روزانه دانشگاه جهرم فارس مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 40
35039 متمرکز روزانه دانشگاه دامغان سمنان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 45
35040 متمرکز نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 10
35044 متمرکز روزانه دانشگاه زنجان زنجان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 35 (پذیریش در نیمسال دوم)
35046 متمرکز نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 5 (پذیریش در نیمسال دوم)
35052 متمرکز روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 35
35054 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 5
35056 متمرکز روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 25
35058 متمرکز نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 15
35065 متمرکز روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 45
35078 متمرکز روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 18
35086 متمرکز نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 12
35114 متمرکز روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 25
35115 متمرکز نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر (محل تحصیل دانشکده میراث فرهنگی وصنایع دستی وگردشگری نوشهر) مازندران مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 20
35124 متمرکز روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 35
35095 متمرکز روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 22
35097 متمرکز نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 8
35130 متمرکز روزانه دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم مترجمی زبان انگلیسی زن 30
35131 متمرکز نوبت دوم دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) (ویژه خواهران) – قم قم مترجمی زبان انگلیسی زن 5
37177 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان انگلیسی مرد 3 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر رشته می باشد.
37177 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان انگلیسی زن 3 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر هر رشته می باشد.
37617 مناطق محروم روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 4 دانشگاه بوعلی سینا - همدان - اولویت واگذاری خوابگاه براساس رتبه های برتر در هر رشته می باشد.
37179 مناطق محروم روزانه دانشگاه جهرم فارس مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 3 دانشگاه جهرم
37615 مناطق محروم روزانه دانشگاه دامغان سمنان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 1 دانشگاه دامغان
37608 مناطق محروم روزانه دانشگاه زنجان زنجان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 2 (پذیریش در نیمسال دوم) دانشگاه زنجان
37175 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 3 دانشگاه شهرکرد
37727 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 1 دانشگاه شهید باهنر - کرمان
37613 مناطق محروم روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 2 دانشگاه شهید چمران - اهواز
38202 متمرکز غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 45
38201 متمرکز غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل واحد تهران) تهران مترجمی زبان انگلیسی زن 60
38551 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 50
38553 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 50
38554 متمرکز پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مترجمی زبان انگلیسی زن / مرد 50