دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در استان اردبیل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26490 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مغان - پارس آباد اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26493 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26494 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26495 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26556 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26557 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26558 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26559 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27158 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم ورزشی با آزمون مرد 30 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10554 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادیان و عرفان با آزمون هردو 40
10555 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل تاریخ با آزمون هردو 40
10556 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل جغرافیا با آزمون هردو 80
10557 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل حقوق با آزمون هردو 40
10558 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 40
10559 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 40
10560 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم تربیتی با آزمون هردو 40
10561 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم سیاسی با آزمون هردو 40
10562 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فلسفه با آزمون هردو 40
10563 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل راهنمایی و مشاوره با آزمون هردو 40
23010 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی با آزمون هردو 24
23011 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون هردو 24
23013 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 24
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14007 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی ارومیه/محل خدمت صومای برادوست
14018 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی پیرانشهر، سردشت/محل خدمت سردشت
16141 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 7 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نمین
16142 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نیر
16143 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت سرعین
16144 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت هیر
16145 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 8 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نمین
16146 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 5 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت نیر
16147 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت سرعین
16148 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 7 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اردبیل، نمین، نیر، سرعین، هیر/محل خدمت هیر
14033 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی ماکو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت پلدشت
14034 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی ماکو، پلدشت، شوط، چالدران/محل خدمت ماکو
14042 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مهاباد/محل خدمت مهاباد
14049 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی میاندوآب/محل خدمت مرحمت آباد
14053 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی نقده، اشنویه/محل خدمت اشنویه
16157 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت بیله سوار
16158 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت قشلاق دشت
16159 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت پارس آباد
16160 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت اصلاندوز
14085 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت قشلاق دشت
16161 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت بیله سوار
16162 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت قشلاق دشت
16163 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت پارس آباد
16164 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بیله سوار، پارس آباد/محل خدمت اصلاندوز
16172 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت خلخال
16173 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت خورش رستم
16174 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت شاهرود
16175 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت سنجبد گیوی
14100 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت سنجبد گیوی
16176 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت خلخال
16177 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت خورش رستم
16178 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت شاهرود
16179 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خلخال، کوثر/محل خدمت سنجبد گیوی
16185 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت مغان(گرمی)
16186 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت انگوت
14108 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت انگوت
16187 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت مغان(گرمی)
16188 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی گرمی/محل خدمت انگوت
16192 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت مشکین شرقی (لاهرود)
16193 روزانه پردیس بنت الهدی صدر اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت ارشق
14116 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت ارشق
16194 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت مشکین شرقی (لاهرود)
16195 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی مشگین شهر/محل خدمت ارشق
14181 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت ایلام
14188 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی دره شهر/محل خدمت دره شهر
14623 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی خدابنده، سلطانیه، ابهر، خرمدره/محل خدمت بزینه رود
14625 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی ابهر، خدابنده، خرمدره، زنجان، سلطانیه/محل خدمت سلطانیه
14641 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ایجرود
14642 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت انگوران
14643 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی زنجان، ایجرود، ماهنشان/محل خدمت ماهنشان
14649 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی طارم/محل خدمت طارم
14995 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بانه، سقز/محل خدمت سقز، بانه، زیویه
15025 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی سنندج، کامیاران/محل خدمت سنندج، کامیاران، موچش، کلاترزان
15149 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت ناحیه یک کرمانشاه
15150 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت کرمانشاه.ناحیه 2
15151 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی کرمانشاه/محل خدمت کرمانشاه.ناحیه 3
15157 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی هرسین/محل خدمت هرسین
15352 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اتاقور، کومله، لنگرود، املش/محل خدمت کومله
15357 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی بندر انزلی، رضوانشهر/محل خدمت رضوانشهر
15373 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت خشکبیجار
15374 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی رشت، خمام، کوچصفهان، سنگر، خشکبیجار، لشت نشا/محل خدمت رشت ناحیه دو
15395 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی ماسال، صومعه سرا، تولمات/محل خدمت صومعه سرا
15412 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی دیلمان، لاهیجان، سیاهکل، رودبنه/محل خدمت سیاهکل
15575 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت سردرود
15576 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی سردرود، رزن، قروه در جزین/محل خدمت قروه درجزین
15631 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی اسد آباد/محل خدمت اسدآباد
15656 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت کبودراهنگ
15657 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی کبودراهنگ، گل تپه/محل خدمت گل تپه
15673 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت ملایر
15674 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی ملایر، سامن، جوکار/محل خدمت جوکار
15684 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت نهاوند
15685 روزانه پردیس علامه طباطبائی اردبیل اردبیل دبیری علوم اجتماعی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی اردبیل/ مخصوص داوطلبان بومی نهاوند، خزل/محل خدمت خزل
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23394 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23395 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
18795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23397 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23398 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد بیله سوار اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
18800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18804 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18805 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23399 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23401 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23402 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23403 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد پارس اباد اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
18806 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18807 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18808 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18809 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23404 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23405 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد سرعین اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
18810 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18811 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23407 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23408 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نمین اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
18816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23413 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23414 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23415 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23416 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد نیر اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
18820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23417 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23418 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23419 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - واحد هیر اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
18761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حقوق با آزمون هردو 50
23364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل حسابداری با آزمون هردو 30
23365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل روانشناسی با آزمون هردو 30
23366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
23367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
23368 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
18762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
18773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18776 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18780 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز خلخال اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
18781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18782 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز گرمی اردبیل مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
18790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
18793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
18794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23393 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز مشکین شهر اردبیل علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30