دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در استان ایلام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27126 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی با آزمون مرد 18 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10073 روزانه دانشگاه ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10074 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 25
10075 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 25
10076 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 20
10077 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 25
10078 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 25
22599 روزانه دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22600 روزانه دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون هردو 12
22601 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
10079 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 20
10080 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 20
10081 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 20
10082 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 20
10083 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی با آزمون هردو 15
10084 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی با آزمون هردو 20
22602 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم اقتصادی با آزمون هردو 12
22603 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام حسابداری با آزمون هردو 12
22604 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 12
22605 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 12
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16278 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی آبدانان/محل خدمت آبدانان
16279 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی آبدانان/محل خدمت آبدانان
16280 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 18 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت ایلام
16281 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت چوار
16282 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 18 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت ایلام
16283 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایلام/محل خدمت چوار
16286 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایوان/محل خدمت ایوان
16287 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ایوان/محل خدمت ایوان
16288 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی بدره/محل خدمت بدره
16289 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی بدره/محل خدمت بدره
16291 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دره شهر/محل خدمت دره شهر
16292 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دره شهر/محل خدمت دره شهر
16293 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت دهلران
16294 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت زرین آباد
16295 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت موسیان
16296 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت دهلران
16297 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت زرین آباد
16298 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی دهلران/محل خدمت موسیان
16300 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی سیروان/محل خدمت شیروان
16301 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی سیروان/محل خدمت شیروان
16303 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت هلیلان
16304 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت چرداول
16305 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 3 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت هلیلان
16306 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی چرداول/محل خدمت چرداول
16309 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی مهران/محل خدمت مهران
16310 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی مهران/محل خدمت مهران
16312 روزانه پردیس امام جعفرصادق (ع) ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس امام جعفرصادق(ع) ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ملکشاهی/محل خدمت ملکشاهی
16313 روزانه پردیس شهید مدرس ایلام ایلام آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس شهید مدرس ایلام/ مخصوص داوطلبان بومی ملکشاهی/محل خدمت ملکشاهی
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17395 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25884 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25885 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25886 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25887 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25888 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25889 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25890 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25891 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23712 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23713 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23714 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19089 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19091 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ارکواز ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19092 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19093 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19094 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19095 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23720 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد ایوان ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23724 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23725 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد بدره ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19100 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23728 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23732 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد دره شهر ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19103 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19104 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19105 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19106 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19107 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19108 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19109 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله (محل تحصیل هلیلان) ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد سرابله (محل تحصیل هلیلان) ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19112 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19113 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19115 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد مهران ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19066 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19067 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19068 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19069 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19070 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23699 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23700 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23701 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23703 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23706 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19079 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19080 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19081 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23707 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23708 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23709 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23710 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران ایلام مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19082 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران (محل تحصیل زرینآباد) ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23711 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز دهلران (محل تحصیل زرینآباد) ایلام مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19083 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19084 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19085 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19086 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19087 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - واحد آبدانان ایلام راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50