دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در استان بوشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26477 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
10204 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تاریخ با آزمون هردو 60
10205 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 65
22670 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علوم اقتصادی با آزمون هردو 27
22671 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری با آزمون هردو 27
22672 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون هردو 33
22673 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 42
22674 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 27
22675 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی با آزمون هردو 27
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12859 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر حسابداری با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12860 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون هردو 2 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12861 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
12862 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی با آزمون مرد 1 مخصوص داوطلبان استان بوشهر دانشگاه خلیج فارس - بوشهر
رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) ویژه داوطلبان آزاد
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16314 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت دلوار
16315 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت خارک
16316 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت تنگستان
16317 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 8 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت بوشهر
16318 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت دلوار
16319 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت خارک
16320 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت تنگستان
16321 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی بوشهر، تنگستان/محل خدمت بوشهر
16331 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 8 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت دشتستان
16332 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت آبپخش
16333 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت شبانکاره
16334 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت سعدآباد
16335 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت دشتستان
16336 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت آبپخش
16337 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت شبانکاره
16338 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی دشتستان/محل خدمت سعدآباد
16347 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت دیر
16348 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت جم
16349 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت دشتی
16350 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت بردخون
16351 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت کنگان
16352 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 2 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت کاکی
16353 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 6 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت عسلویه
16354 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت بردخون
16355 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت دیر
16356 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت جم
16357 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت دشتی
16358 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 4 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت کنگان
16359 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت کاکی
16360 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 6 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی عسلویه، دشتی، کنگان، جم، دیر/محل خدمت عسلویه
16376 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 1 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت بندر ریگ
16377 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 4 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت دیلم
16378 روزانه پردیس بنت الهدی صدر بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون زن 5 پردیس بنت الهدی صدر بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت گناوه
16379 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 1 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت بندر ریگ
16380 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت دیلم
16381 روزانه پردیس علامه طباطبائی بوشهر بوشهر آموزش ابتدایی با آزمون مرد 2 پردیس علامه طباطبائی بوشهر/ مخصوص داوطلبان بومی گناوه، دیلم/محل خدمت گناوه
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17414 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26039 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26040 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26041 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26042 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
19116 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19117 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
23744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان (محل تحصیل سعدآباد) بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روانشناسی با آزمون هردو 30
19120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23788 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23794 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد خورموج بوشهر مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد شبانکاره بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19131 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19132 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19133 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19134 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19135 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19136 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
23764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23766 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23767 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23768 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد اهرم بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23769 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23770 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23771 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23772 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیر بوشهر مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
23773 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23774 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر دیلم بوشهر مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23775 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23777 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23778 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23779 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر کنگان بوشهر مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23781 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23783 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23784 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
23785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
23787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد جم بوشهر مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30