دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه اراک

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه اراک دانشگاه اراک دانشگاه اراک 1) اين دانشگاه به علت محدوديت هاي موجود، هيچگونه تعهدي جهت واگذاري خوابگاه دولتي به دانشجويان دوره روزانه و شبانه ندارد اما به تعداد محدود دانشجويان روزانه با اولويت اسكان داده مي شوند و دانشجويان شبانه مي توانند از خوابگاه خصوصي با پرداخت هزينه استفاده كنند 2) نشاني: اراك، خيابان شهيد بهشتي، جنب پارك اميركبير.
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27121 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی با آزمون مرد 42 -
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10015 روزانه دانشگاه اراک مرکزی تاریخ با آزمون هردو 45
10016 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 50
10017 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 60
10018 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی با آزمون هردو 40
10019 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 55
22557 روزانه دانشگاه اراک مرکزی علوم اقتصادی با آزمون هردو 24
22558 روزانه دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 21
10020 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی تاریخ با آزمون هردو 10
10021 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 8
10022 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم تربیتی با آزمون هردو 5
10023 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم قرآن و حدیث با آزمون هردو 5
22560 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی روانشناسی با آزمون هردو 2
22561 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 4