کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10102 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10103 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10104 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10105 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10106 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10107 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10108 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10109 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فقه و حقوق اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10110 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10111 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین فلسفه و حکمت اسلامی زن - مرد 40
انسانی - با آزمون 10112 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 17668 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17669 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین روانشناسی زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17670 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت صنعتی زن - مرد 24
انسانی - مناطق محروم 13448 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم سیاسی زن - مرد 1
انسانی - نیمه متمرکز 21845 روزانه با آزمون دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین علوم ورزشی زن - مرد 12