دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه زابل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) به كليه متقاضيان دوره روزانه در حد امكانات دانشگاه، خوابگاه تعلق خواهد گرفت. 2) دانشگاه زابل هيچگونه تعهدي در قبال تأمين خوابگاه دانشجو يي براي دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) ندارد. 3) به كليه متقاضيان دوره پرديس خودگردان خوابگاه استيجاري داده مي شود.
کد رشته دانشگاه های نیکه متمرکز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
27139 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی با آزمون مرد 21 مرد
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10233 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون هردو 35
10234 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون هردو 40
10235 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق با آزمون هردو 35
10236 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 35
10237 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 35
22705 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 21
10238 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان تاریخ با آزمون هردو 15
10239 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا با آزمون هردو 15
10240 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق با آزمون هردو 15
10241 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی با آزمون هردو 15
10242 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 15
22706 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علم اطلاعات و دانش شناسی با آزمون هردو 9
10243 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان حقوق با آزمون هردو 35 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
22710 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 9
10244 پردیس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 40 محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه