کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید باهنر - کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید باهنر - کرمان
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10292 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10293 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10294 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10295 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10296 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10297 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10298 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی زن - مرد 45
انسانی - با آزمون 10299 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17801 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 24
انسانی - با آزمون 17802 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17804 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 15
انسانی - با آزمون 17805 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 27
انسانی - با آزمون 10608 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 17806 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10300 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و حقوق زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 10301 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10302 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10303 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان جغرافیا زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10304 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 10305 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10306 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم تربیتی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10307 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم سیاسی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10308 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث زن - مرد 50
انسانی - با آزمون 10309 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی زن - مرد 35
انسانی - با آزمون 17808 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان حسابداری زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17809 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان روانشناسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17811 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی زن - مرد 12
انسانی - با آزمون 17812 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم اقتصادی زن - مرد 13
انسانی - با آزمون 10609 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فلسفه زن - مرد 10
انسانی - با آزمون 17813 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بازرگانی زن - مرد 12
انسانی - نیمه متمرکز 21859 روزانه با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 12
انسانی - نیمه متمرکز 21892 نوبت دوم با آزمون دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان علوم ورزشی زن - مرد 8