کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید بهشتی - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های گروه انسانی در دسته بندی دانشگاه شهید بهشتی - تهران
دسته دانشگاه کد رشته دانشگاه نحوه پذیرش نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام رشته جنسیت پذیرش ظرفیت کلی توضیحات
انسانی - با آزمون 10310 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران پژوهشگری اجتماعی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10311 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تاریخ زن - مرد 20
انسانی - با آزمون 10312 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیا زن - مرد 70
انسانی - با آزمون 10313 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق زن - مرد 60
انسانی - با آزمون 10314 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10315 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10316 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم تربیتی زن - مرد 25
انسانی - با آزمون 10317 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم سیاسی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 10318 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فلسفه زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17818 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حسابداری زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17819 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران روانشناسی زن - مرد 39
انسانی - با آزمون 17821 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم اقتصادی زن - مرد 30
انسانی - با آزمون 17822 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت بازرگانی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17823 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دولتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17824 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت صنعتی زن - مرد 18
انسانی - با آزمون 17825 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی زن - مرد 18
انسانی - نیمه متمرکز 21860 روزانه با آزمون دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران علوم ورزشی زن - مرد 30